ค้นหา:
 
   คณะผู้บริหาร
รองศาสตราจารย์ประพฤติ พรหมสมบูรณ์
  ตำแหน่ง : คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
ดร.ปัทมา ธรรมดี
  ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนิตชยา พุทธมี
  ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
นางสาวสุรางคนา สุขเลิศ
  ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนากร กฤษณชาญดี
  ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
นางสาวสุรางคนา สุขเลิศ
  ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขาวิชาสัตวศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทร์พิมพ์ กังพานิช
  ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขาวิชาประมง
นายรังสรรค์ กุฏสำโรง
  ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี
นางสาววณาลี ศักดิ์สุริยผดุง
  ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขาวิชาอออกแบบและสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริวรรณ คิดประเสริฐ
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยคณบดีด้านบริหารงานฟาร์ม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนากร กฤษณชาญดี
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยคณบดีด้านวางแผนและพัฒนา
อาจารย์ศรัณยา รักเสรี
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยคณบดีด้านประชาสัมพันธ์และแนะแนวนักศึกษา
มีข้อมูลทั้งหมด  12  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/1

1


  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา สวัสดิการกองทุน งานบริหาร งานวิชาการ งานวิจัย ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.