รายละเอียดข้อมูลบุคลากร
ชื่อ-นามสกุล :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนากร กฤษณชาญดี
ตำแหน่ง :   ผู้ช่วยคณบดีด้านวางแผนและพัฒนา
ประเภท :   คณะผู้บริหาร