ค้นหา:
 
 
  Knowledge Management (KM)     
การจัดการความรู้ (KM) ปีการศึกษา 2564 ด้านการเรียนการวิจัย (อ่าน 8,676)18-05-2565
การจัดการความรู้ (KM) ปีการศึกษา 2564 ด้านการเรียนการสอน (การผลิตบัณฑิต) (อ่าน 8,356)18-05-2565
ขั้นตอนการตรวจสอบคำขออนุสิทธิบัตร (อ่าน 8,766)18-05-2565
แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการวิจัย ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 8,534)18-05-2565
แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการผลิตบัณฑิต ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 8,754)18-05-2565
  คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure, SOP)      
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน สำนักงานคณบดี คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปี 2564 (Standard Operating Procedure, SOP) (อ่าน 6,885)16-03-2565
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน สำนักงานคณบดี คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปี 2563 (Standard Operating Procedure, SOP) (อ่าน 6,946)09-02-2565
  นโยบายและแผนคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ     
แผนคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปี 2565 (อ่าน 7,072)14-06-2565
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปี 64 (อ่าน 8,689)21-06-2564
แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ปี64 (อ่าน 8,432)21-06-2564
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 64 (อ่าน 8,819)21-06-2564
แผนยุทธศาสตร์ ปี 63-65 ทบทวน 64 (อ่าน 8,730)21-06-2564
  OKR (Objective & Key result)     
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตาม OKRs ประจำปี 2563 (อ่าน 8,354)04-01-2564
OKR รายบุคคลของคณาจารย์ (อ่าน 7,940)04-01-2564
OKR สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี (อ่าน 8,666)04-01-2564
OKR สาขาวิชาประมง (อ่าน 8,569)04-01-2564
OKR สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (อ่าน 8,651)04-01-2564
  ระเบียบ-ข้อบัง-ประกาศ และใบคำร้องต่างๆ ของหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต     
1. ประกาศกระทรวง-เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 2558 (อ่าน 8,220)11-11-2563
2. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 (อ่าน 8,723)11-11-2563
3. ข้อบังคับฯ-การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา-พ.ศ.-2561 (อ่าน 8,579)11-11-2563
4. ระเบียบฯ-การบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 2563 (อ่าน 9,030)11-11-2563
5. ประกาศ-การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2550 (อ่าน 9,347)11-11-2563
  กิจกรรมคณะ/นักศึกษา     
วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ (อ่าน 7,847)
รองศาสตราจารย์ประพฤติ พรหมสมบูรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และ ทรัพยากรธรรมชาติ (เกษตรบางพระ) มหาวิทยาลัยทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริวรรณ คิดประเสริฐ ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายการบริหารงานฟาร์ม และ อาจารย์วิชิต เกตุพงษ์พันธุ์ ได้เข้าร่วมปลูกต้นไม้ ในงาน “ ๒๑ ตุลาคม วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ “ โดยมี นายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ให้เกียรติมาเป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดชลบุรี ร่วมปลูกต้นไม้ในบริเวณพื้นที่สถานีพัฒนาที่ดินชลบุรี ...
เข้าร่วมประชุมความร่วมมือทางวิชาการ “การปลูกพืชสมุนไพรใน ระบบการปลูกพืชร่วมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร“  (อ่าน 7,078)
รองศาสตราจารย์ประพฤติ พรหมสมบูรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และ ทรัพยากรธรรมชาติ (เกษตรบางพระ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี เข้าร่วมประชุมความร่วมมือทางวิชาการ “การปลูกพืชสมุนไพรใน ระบบการปลูกพืชร่วมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร“ โดยความร่วมมือ ของ 6 หน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี กลุ่ม บริษัทไทยอีสเทิร์นกรุ๊ปจำกัด คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก คณะ แพทย์แผนไทย คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ณ ห้องประชุมสำนักงาน เกษตรและสหกรณ์ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี ...
ได้รับรางวัล เกียรติบัตรและเข็มเชิดซูเกียรติข้าราชการ พลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓ ประเภทข้าราชการสายวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ (อ่าน 6,804)
รองศาสตราจารย์ประพฤติ พรหมสมบูรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และทรัพยากรธรรมชาติ ได้รับรางวัล เกียรติบัตรและเข็มเชิดซูเกียรติข้าราชการ พลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓ ประเภทข้าราชการสายวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ โดยได้รับมอบจาก ดร.อนันต์ พงศ์ธรกุลพานิช รักษาราชการแทนรองอธิการบดี ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พร้อมถ่าย รูปร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ...
การจัดกิจกรรม มุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 (อ่าน 7,586)
  ประชาสัมพันธ์     
ปฏิทินการศึกษา 2565 (อ่าน 6,917)23-05-2565
กลุ่มทีซีซี ไพรเวท คอมปานี : ประกาศประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน (อ่าน 7,595)02-02-2565
แนะนำหนังสือ English for Writing Research Papers & English for Presentations at International Conferences (อ่าน 7,654)07-01-2565
ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง (อ่าน 14,481)06-01-2565
รับสมัครนักศึกษาใหม่ 2565 (อ่าน 7,210)09-12-2564
  จุลสารคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ     
จุลสารคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ตอน ลำไยเถา (อ่าน 9,275)
จุลสารคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ตอน วิถีเกษตรเพื่อสิ่งแวดล้อมชุมชนเมือง (อ่าน 8,211)
ประจำเดือน สิงหาคม 2564 ...
จุลสารคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ตอน การผ่อนคลายกับสวนคนเมือง  (อ่าน 8,837)
จุลสารคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มทร.ตะวันออก ตอน การผ่อนคลายกับสวนคนเมือง สนใจอ่านเพิ่มเติมที่ https://anyflip.com/obti/anpm ...
จุลสารคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ตอน ไมโครพลาสติก ภัยใกล้ตัว จากทะเลสู่อาหาร (อ่าน 9,011)
  สมาคมศิษย์เก่าบางพระ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก     
ประวัติและผลงานของผู้ถูกเสนอชื่อเป็นศิษย์เก่าบางพระดีเด่น ประจำ ปี2562 สมาคมศิษย์เก่าบางพระ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก Word (อ่าน 7,715)28-09-2563
ประวัติและผลงานของผู้ถูกเสนอชื่อเป็นศิษย์เก่าบางพระดีเด่น ประจำ ปี2562 สมาคมศิษย์เก่าบางพระ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก PDF (อ่าน 8,434)22-09-2563
ประกาศสมาคมศิษย์เก่าบางพระ เรื่อง หลักเกณฑ์และคุณสมบัติ การดำเนินการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น สมาคมศิษย์เก่าบางพระ ประจำปี 2562 (อ่าน 8,695)22-09-2563
  ประกาศ     
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ประกาศงดการเรียนการสอนในวันไหว้ครู เขตพื้นที่บางพระ ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 7,013)21-07-2565
ประกาศการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 7,086)05-07-2565
ประกาศคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ เรื่อง นโยบาย มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 18 (อ่าน 6,727)30-05-2565
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง งดการจัดกิจกรรมบูมแสดงความยินดีบัณฑิตในการฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร (อ่าน 6,910)28-02-2565
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แนวปฏิบัติในการฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร เขตพื้นที่บางพระ ประจำปีการศึกษา 2562-2563 (อ่าน 6,846)25-02-2565
  ข่าวงานวิจัยฯ และงานบริการวิชาการ     
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร หัวข้อ การแปรรูปข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่า (อ่าน 6,879)13-09-2564
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร หัวข้อ การให้น้ำอัตโนมัติ (อ่าน 6,879)13-09-2564
ผลการพิจารณางานวิจัย ปีงบประมาณ 2565 (อ่าน 9,125)13-01-2564
แบบขออนุมัติรางวัลแก่นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ระดับชาติและระดับนานาชาติ (อ่าน 8,928)29-10-2563
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแผนงานวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประจำปี 2564 (อ่าน 7,009)28-08-2562
  คำสั่ง คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ     
ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ (อ่าน 7,680)09-12-2565
เเต่งตั้งนักศึกษาช่วยงานนอกเวลาราชการ งานแนะแนวการศึกษา และประชาสัมพันธ์นักศึกษาใหม่ (อ่าน 6,929)09-12-2565
เเต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมต้นกล้าเกษตรราชมงคลตะวันออก กิจกรรมที่ 1 ครั้งที่ 3 (งานเปิดบ้านวิชาการระดับภูมิภาค) (อ่าน 6,856)09-12-2565
ให้บุคลากรปฏิบัติงานวันหยุดราชการ (อ่าน 7,494)09-12-2565
แต่งตั้งหัวหน้างานสหกิจศึกษา สาขาวิชาประมง (อ่าน 7,300)09-12-2565
  คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก     
แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ (อ่าน 8,354)07-01-2565
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ (อ่าน 8,715)19-11-2564
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (กองทุนงานฟาร์ม คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ) (อ่าน 8,569)19-11-2564
ให้บุคลากรเบิกค่าตอบแทนนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ โครงการนิทรรศการด้านวิชาการ งานเกษตรบางพระแฟร์ ประจำปี 2562 (อ่าน 8,340)17-12-2562
ให้บุคลากรเบิกค่าตอบแทนนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ โครงการนิทรรศการด้านวิชาการ (กิจกรรมที่ 4 นิทรรศการเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร) (อ่าน 8,667)17-12-2562
  หนังสือเวียน     
หนังสือเวียน ประจำปี 2565 (เดือนธันวาคม) (อ่าน 7,004)01-12-2565
หนังสือเวียน ประจำปี 2565 (เดือนพฤศจิกายน) (อ่าน 18,142)01-11-2565
หนังสือเวียน ประจำปี 2565 (เดือนตุลาคม) (อ่าน 7,238)03-10-2565
หนังสือเวียน ประจำปี 2565 (เดือนกันยายน) (อ่าน 7,129)01-09-2565
หนังสือเวียน ประจำปี 2565 (เดือนสิงหาคม) (อ่าน 7,322)03-08-2565
  เอกสารเกี่ยวกับ การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ     
Download คลิปการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนตำรา/หนังสือและหลีกเลี่ยงการคัดลอกผลงาน (Plagiarism)”  (อ่าน 6,747)07-09-2564
การเขียนโครงการวิจัยอย่างไร เพื่อให้ได้รับทุน (อ่าน 9,025)28-03-2564
การเขียนข้อเสนอการวิจัย (อ่าน 8,720)28-03-2564
การประยุกต์งานวิจัยและนวัตกรรม ไปสู่การใช้ประโยชน์ (อ่าน 9,017)28-03-2564
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ (อ่าน 8,550)26-09-2561
  Internal Quality Audit agriculture and natural resources     
แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการผลิตบัณฑิต ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 8,546)27-04-2564
แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการวิจัย ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 8,529)27-04-2564
รายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะ (SAR : Self Assessment Report) (อ่าน 8,766)20-10-2563
  Download File     
แบบหนังสือลาออกจากราชการ (ZIP) (อ่าน 6,940)04-08-2565
แบบการขออนุมัติโครงการบริการสังคม ตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย การบริหารเงินรายได้ในโครงการบริการวิชาการฯ 2563 (อ่าน 6,831)27-04-2565
แบบฟอร์มประกอบการพิจารณาการของบประมาณเพิ่มเติมระหว่างปี (กรณีปรับปรุง/ซ่อมแซม)  (อ่าน 7,027)27-04-2565
แบบใบขอยกเลิกวันลา (PDF) (อ่าน 8,512)10-02-2565
แบบใบขอยกเลิกวันลา (อ่าน 8,147)10-02-2565
 
" target="_blank">


ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 1,162  
เข้าชมเดือนนี้ : 1,252,151  
เข้าชมปีนี้ : 1,944,209  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 4,165,574  


  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา สวัสดิการกองทุน งานบริหาร งานวิชาการ งานวิจัย ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.