ฐานข้อมูล RMUTTO e-Research
ทำเนียบนักวิจัย/ผลงานวิจัย


ฐานข้อมูลนักวิจัยอิเล็กทรอนิกส์สำหรับสืบค้นนักวิจัย บทคัดย่อ (Abstract)
และสืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากงานวิจัยของอาจารย์และบุคลากรสังกัด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

แบบสอบถามความพึงพอใจ


รายการผลงานวิจัย

รหัสงานวิจัย ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ชื่อผู้แต่งร่วม วันที่ Full Text/Abstract
183 ประสิทธิผลของแผนที่มรดกทางวัฒนธรรมโดยผ่านการมีส่วนร่วมของชุมชนบางนกแขวก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
Effectiveness of Cultural Heritage Atlas for Bang Nok-Kwaek Community, Bangkhonthi District, Samut Songkhram Province by People Participation
ปาหนัน -นุรัญชา พชรมณ -บุญแสน
20/08/2563
3 การพัฒนากระบวนการผลิตข้าวหุงสุกเร็วเพื่อวิสาหกิจชุมชน
The Process Development of Quick Cooking Rice for Rural Community Enterprise
ใจทิพย์ -วานิชชัง ผดุงศักดิ์ -วานิชชัง
นฤมล-บุญกระจ่าง
เพียงขวัญ-เครือภู่
พีรดา-สุดประเสริฐ
01/10/2556
4 การปรับปรุงผลิตภาพการดำเนินงานโรงสีข้าวสหกรณ์
Milling Productivity Improvement of the Co-operative Rice Mills
ผดุงศักดิ์ -วานิชชัง ใจทิพย์ -วานิชชัง
สมควร -มณีพิทักษ์สันติ
02/09/2556
5 การพัฒนาเครื่องคัดแยกกากข้าวกล้องแบบถังหมุนสำหรับธุรกิจชุมชน
Development of Cylindrical Paddy Separator for Community Enterprise
ผดุงศักดิ์ -วานิชชัง ใจทิพย์ -วานิชชัง
เพียงขวัญ-เครือภู่
10/09/2555
6 การศึกษาคุณภาพด้านสีของข้าวนึ่งที่ผลิตเป็นการค้า
Study on Optical Properties of Commercial Parboiled Rice
ผดุงศักดิ์ -วานิชชัง เพียงขวัญ-เครือภู่
09/09/2556
7 การวิจัยและพัฒนาเครื่องใส่ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพในการปลูกพืชพลังงาน
The Research and Development of Bio-organic Fertilizer Applicator for Energy Crops Production
ผดุงศักดิ์ -วานิชชัง ใจทิพย์ -วานิชชัง
เพียงขวัญ-เครือภู่
สมบัติ-เตมียสถิต
01/08/2556
8 การพัฒนากระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน
The Development of Community Paddy Rice Seed Processing
ผดุงศักดิ์ -วานิชชัง ใจทิพย์ -วานิชชัง
นฤมล-บุญกระจ่าง
เพียงขวัญ-เครือภู่
01/08/2557
9 การใช้น้ำหมักชีวภาพเป็นปุ๋ยคลอเรลลาสำหรับเลี้ยงไรน้ำนางฟ้าไทย
Using Bio Extract in Chlorella for Fairy shrimps Feed
ศิริวรรณ- คิดประเสริฐ ชนัดดา -เกษมโชติช่วง
04/02/2557
10 การศึกษาสมรรถภาพการสืบพันธุ์และการให้ผลผลิตน้ำนมโคนมลูกผสมพันธุ์โฮลสไตน์ ฟรีเชี่ยน ในฟาร์มคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
A Study in Reproductive and Milk Production Performance of Crossbred Holstein Fresian Cows In Agriculture and Natural Resoure Faculty
สุชาติ-ชัยวรกุล วิชิต -เกตุพงษ์พันธุ์
01/09/2555
11 การวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์วัดอัตราการขัดสีข้าว
The Research and Development of Rice Milling Degree Measuring Device
ใจทิพย์ -วานิชชัง ผดุงศักดิ์ -วานิชชัง
เพียงขวัญ-เครือภู่
03/03/2557
12 ความแปรปรวนทางพันธุกรรมและการคัดเลือกสายพันธุ์บริสุทธิ์ของถั่วฝักยาวพื้นเมืองพันธุ์พนัสนิคม
Genetic Variation and Pure-line Selection in Yard Long Bean Landrace ‘Panasnikom’
ปราโมทย์-พรสุริยา พรทิพย์-พรสุริยา
ปฏิยุทธ์-ขวัญอ่อน
05/02/2556
13 การแทนที่น้ำมันปลาและน้ำมันพืชในอาหารกุ้งก้ามกรามด้วยทรอสโทไคตริดส์ ในสัดส่วนโอเมก้า-3 และโอเมก้า-6 ต่างกัน
Replacement of Fish Oil and Plant Oil in Giant Freshwater Prawn , (Macrobrachium rosenbergii (De Man)) Diets with Thraustochytrids using Different Ratio of n-3/n-6
จันทร์พิมพ์-กังพานิช มานพ-กาญจนบุรางกูร
อุธร-ฤทธิลึก
14/08/2556
14 สมรรถนะการผสมของพันธุ์ข้าวโพดหวานที่คัดเลือกภายใต้การปลูกแบบระบบอินทรีย์
Combining Ability of Super Sweet Corn Cultivars Selected Under Organic Growing System
พรทิพย์-พรสุริยา ปราโมทย์-พรสุริยา
ปฏิยุทธ์-ขวัญอ่อน
12/02/2556
17 ผลของการตอนโดยใช้หลักภูมิคุ้มกันวิทยาต่อสมรรถนะการผลิตของสุกรขุนเพศผู้
Effect of Immunological Castration on Productive Performance of Male Market Hogs
สมชาย-โอฬารกนก ปฏิยุทธ์-ขวัญอ่อน
09/09/2556
16 ผลของการใช้กากมันสาปะหลังที่เหลือจากขบวนการผลิตเอทานอลในสูตรอาหารข้นต่อสมรรถภาพการผลิตของแพะเนื้อขุน
Effect of Cassava Pulp, By-Product from Ethanol Production in Concentrate on Performance of Meat Goat
สมชาย-โอฬารกนก ศักดา-กลิ่นสุคนธ์
เอกพันธุ์ -อินทร์งาม
10/09/2556
18 การวิจัยพัฒนาเครื่องฟักไข่ปลาดุกอุยแบบกรวยแมคโดนัลระบบน้ำหมุนเวียน
The reserch and development on recirculating water walking catfish incubator system ( Mc Donald type )
อุธร-ฤทธิลึก สู้ศึก-ศิลป์จารุ
ศรัณยา-รักเสรี
01/05/2557
19 ผลการเสริมทองแดง และไอโอดีนในอาหารที่ประกอบด้วยกากมัสตาร์ดต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโต ฮอร์โมนไธรอยด์ และคุณภาพซากของไก่กระทง
Effect of Copper and Iodine Supplementation in Broiler Diet with Mustard Cake on Performances, Thyroid Hormone and Carcass Quality
นฤมล -แก้วสุทธิพล ศักดา-กลิ่นสุคนธ์
01/08/2556
21 การจัดสร้างระบบจัดการฐานข้อมูลวิจัยด้านเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
Database program for Agricultural Research at Faculty of Agriculture and Natural Resources of Rajamangala University of Technology Tawan-ok
วิษณุ-โชโต ขัตติยะ-สมดี
อนุวัฒน์-โชโต
24/02/2559
106 การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาในการได้รับการบริการ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
The Satisfaction of Student about Education Service from Rajamangala University of Technology Tawan-Ok, Bangphra Campus
สุภาภรณ์-บุญเจริญ ทรงธรรม-เจริญจันทร์
03/08/2558
24 การคัดเลือกพันธุ์บัวสายเขตร้อนและบัวสายเขตหนาวเพื่อการตัดดอกในเชิงพาณิชย์
Selection of Tropical and Hardy Waterlily (Nymphaea sp.) for Cut Flowers in Commercial
รัตนากร-กฤษณชาญดี รัตติกาล- เสนน้อย
30/09/2559
25 การประเมินคุณภาพการให้บริการของโรงแรมระดับ 4 ดาว บริเวณชายหาด 4 หาด ในเมืองพัทยาโดยการประยุกต์ใช้ SERVQUAL Model
Assessment of Service Quality of 4 Star Hotels at 4 Beaches in Pattaya City, using the Application of SERVQUAL Model
พัฒนะ-ธนกฤตพุฒิเมธ 23/06/2559
26 การใช้ปลามูลค่าต่ำในผลิตภัณฑ์แจงลอนและคุณภาพในการเก็บรักษา
Utilization of Low-value Fish in Jang Lorn Product (Grilled Fish Cake) and Its Keeping Quality
สายใจ-จริยาเอกภาส สายใจ-จริยาเอกภาส
30/09/2559
27 อิทธิพลของการทำ priming ต่อการงอกของเมล็ดและการเจริญของต้นกล้าแตงไทย (Cucumis melo var. conomon)
The Influence of Priming on Seed Germination and Seedling Growth of Thai Melon (Cucumis melo var. conomon)
พรทิพย์-พรสุริยา ปราโมทย์-พรสุริยา
ไพโรจน์-นาคบำรุง
ชัยยุทธ -มงคลเกาะ
23/05/2557
28 สมรรถนะการผสมของข้าวโพดหวาน 5 พันธุ์ ในการปลูกโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์
Combining Ability of Five Super Sweet Corn Cultivars under Organic Fertilizer Planting System.
พรทิพย์-พรสุริยา ปราโมทย์-พรสุริยา
ปฏิยุทธ์-ขวัญอ่อน
14/05/2557
29 การทดสอบพันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสมในหลายสภาพแวดล้อม
Varietal Trial of Super Sweet Corn Hybrids in Multi-Environments
พรทิพย์-พรสุริยา ปราโมทย์-พรสุริยา
ปฏิยุทธ์-ขวัญอ่อน
09/06/2557
74 ศึกษาเปอร์เซ็นต์ความงอกของพริก
Study of Germination Percentage of Chili
สรพงค์-เบญจศรี ภานุมาศ -พฤฒิคณี
สมพร-ดำยศ
สุภาภรณ์-เอี่ยมเข่ง
01/06/2557
31 การคัดเลือสายพันธุ์พริกลูกผสมที่ต้านทานไวรัสใบด่างแตง
Selection of Chili Hybrid Species Resistance to Cucumber Mosaic Virus (CMV)
สุภาภรณ์-เอี่ยมเข่ง ภานุมาศ -พฤฒิคณี
สรพงค์-เบญจศรี
อุมาพร-กัญชนะกาญ
วิกันดา-รัตนพันธ์
21/05/2557
32 การประเมินระดับความต้านทานของพันธุ์พริกต่อการเข้าทำลายของเพลี้ยอ่อน (Myzus percicae) โดยอาศัยลักษณะทางสัณฐานวิทยาและปริมาณธาตุอาหารสะสมในพริก
Evaluation of Chili (Capsicum spp.) Resistance to Aphid (Myzus percicae) Based on Chili
วิกันดา-รัตนพันธ์ สุภาภรณ์-เอี่ยมเข่ง
21/05/2557
33 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการสีกับสมบัติทางกายภาพของข้าวเปลือกและข้าวกล้อง
Correlation Between Milling Quality and Physical Properties of Rough Rice and Brown Rice.
ใจทิพย์ -วานิชชัง ผดุงศักดิ์ -วานิชชัง
เพียงขวัญ-เครือภู่
วิโรจน์-เครือภู่
23/05/2557
34 การศึกษาอายุการวางจำหน่ายของข้าวสุกหุงเร็ว
Study on Shelf Life of Quick Cooking Rice
ใจทิพย์ -วานิชชัง ผดุงศักดิ์ -วานิชชัง
นฤมล-บุญกระจ่าง
เพียงขวัญ-เครือภู่
14/05/2557
35 การวิจัยและพัฒนาเครื่องคัดแยกกากข้าวกล้องแบบถังหมุนสำหรับธุรกิจชุมชน
Development of Cylindrical Paddy Separator for Community Enterprise
ผดุงศักดิ์ -วานิชชัง ใจทิพย์ -วานิชชัง
เพียงขวัญ-เครือภู่
14/05/2557
36 การวิจัยและพัฒนาเครื่องใส่ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพในการปลูกพืชพลังงาน
The Research and Development of Bio-organic Fertilizer Applicator
ผดุงศักดิ์ -วานิชชัง ใจทิพย์ -วานิชชัง
เพียงขวัญ-เครือภู่
สมบัติ-เตมียสถิต
14/05/2557
37 การปรับปรุงผลิตภาพการดำเนินงานโรงสีข้าวสหกรณ์
Milling Productivity Improvement of the Co-operative Rice Mills
ผดุงศักดิ์ -วานิชชัง ใจทิพย์ -วานิชชัง
สมควร -มณีพิทักษ์สันติ
14/05/2557
38 การศึกษาคุณภาพด้านสีของข้าวนึ่งที่ผลิตเป็นการค้า
Study on Optical Properties of Commercial Parboiled Rice
ผดุงศักดิ์ -วานิชชัง ใจทิพย์ -วานิชชัง
เพียงขวัญ-เครือภู่
14/05/2557
39 การศึกษายีนก่อโรคไหม้ของข้าวในประเทศไทยโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุล
Study on Pathogenic Gene Causing of Rice Blast Disease in Thailand using Molecular Makers
นงลักษณ์-เภรินทวงค์ สุภาภรณ์-เอี่ยมเข่ง
นงลักษณ์-เภรินทวงค์
01/01/2557
40 แนวทางการพัฒนาการจัดงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ปี 2557
Tentative on Development of the Academic Service of Rajamangala University of Technology Tawan-ok 2014
ชงโค-แซ่ตั้ง วีระพล-แจ่มสวัสดิ์
วิลาวัลย์-ฤทธิ์เรืองโรจน์
ปุญณชา-สุริยะสาร
14/07/2557
42 Stability Analysis of Six Super Sweet Corn Cultivars under Chemical and Organic Fertilizer Growing Systems
Stability Analysis of Six Super Sweet Corn Cultivars under Chemical and Organic Fertilizer Growing Systems
ปราโมทย์-พรสุริยา พรทิพย์-พรสุริยา
09/06/2557
43 Collection and evaluation of local Thai rice varieties
Collection and evaluation of local Thai rice varieties
ประพฤติ-พรหมสมบูรณ์ ประพฤติ-พรหมสมบูรณ์
01/02/2557
44 Selection of Order from Aromatic Flowers for Relaxing Emotion
Selection of Order from Aromatic Flowers for Relaxing Emotion
ประพฤติ-พรหมสมบูรณ์ สุธัญญา-พรหมสมบูรณ์
01/01/2557
75 Feed intake, digestibility and blood parameters as influenced by Aspergillus niger or Saccharomyces cerevisiae fermented Napier grass (Pennisetum purpureum) mixed with fresh cassava root in beef cattl
Feed intake, digestibility and blood parameters as influenced by Aspergillus niger or Saccharomyces cerevisiae fermented Napier grass (Pennisetum purpureum) mixed with fresh cassava root in beef cattl
นนทศักดิ์ -เปี่ยมผล Chalong-Wachirapakorn
17/12/2557
46 การควบคุมเชื้อรา Rigidoporus lignosus สาเหตุโรครากขาวในยางพารา (Havea brasiliensis Muell.Arg)
Control of Rigidoporus lignosus causing of white root disease in rubber tree (Havea brasiliensis Muell.Arg)
สุภาภรณ์-เอี่ยมเข่ง มารีนา-หารง
01/05/2557
47 การเปรียบเทียบสายพันธุ์ถั่วฝักยาว 40 สายพันธุ์
Yield trial of 40 yard long bean lines
อภิญดา-ก่านหงส์ ปราโมทย์-พรสุริยา
01/05/2557
48 ความดีเด่นของลูกผสมข้ามระหว่างพันธุ์ในข้าวโพดข้าวเหนียว
Heterosis of Inter Varietal Hybrids in Waxy Corn
ปราโมทย์-พรสุริยา พรทิพย์-พรสุริยา
สมควร-บุญศรีนุกูล
อัมรัตน์-โกมลมาศ
01/05/2557
49 อายุการใช้งานของต้นแก้วในสภาพน้ำท่วมขัง
Utilization of Murraya paniculata L.in Waterlogged Conditions
ธีรนาฏ-กาลปักษ์ ประพฤติ-พรหมสมบูรณ์
สัจจา-ก้อนพรหม
01/05/2557
50 การเจริญเติบโตและผลผลิตของแตงกวาญี่ปุ่นในระบบอควาโปนิคส์
Growth and Yield of Japanese Cucumber in Aquponice System
สรรลาภ-สงวนดีกุล อุธร-ฤทธิลึก
ศรัณยา-รักเสรี
01/04/2557
51 ผลของความหนาแน่นต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตและผลผลิตของปลาดุกในบ่อคอนกรีตที่ใช้นำเสียจากบ่อเลี้ยงปลานิลระบบอะควาโปนิสก์
Effects of Density on Growth Performance and Yield of Walking Catfish, Clarias macrocephalus gariepinus in Apuaponic System
อุธร-ฤทธิลึก ศรัณยา-รักเสรี
สรรลาภ-สงวนดีกุล
01/07/2557
52 การพัฒนาอาหารเสริมในการเลี้ยงโคเนื้อโดยใช้พืชตระกูลถั่วท้องถิ่น
Development of Protein Supplement for Feeding Beef Cattle by Using Local Legume
วีระพล-แจ่มสวัสดิ์ วราวรรณ-สังข์แก้ว
จารุวัฒ์-ชื่นสุวรรณ
01/07/2557
53 The effects of sequencial media system in the production of water buffalo embryo in vitro
The effects of sequencial media system in the production of water buffalo embryo in vitro
Danida-Hufana-Duran วีระพล-แจ่มสวัสดิ์
01/07/2557
54 การพัฒนาเครื่องอบแห้งแบบกะบะเพื่อวิสาหกิจชุมชน
The Development of Flat bed Dryer for Community
ใจทิพย์ -วานิชชัง ผดุงศักดิ์ -วานิชชัง
นฤมล-บุญกระจ่าง
เพียงขวัญ-เครือภู่
03/06/2558
55 การปรับปรุงผลิตภาพการดำเนินงานโรงสีข้าวในประเทศ สปป.ลาว
Milling Productivity Improvement of the Lao PDR. Rice Mills
ผดุงศักดิ์ -วานิชชัง ใจทิพย์ -วานิชชัง
03/06/2558
56 การพัฒนาเครื่องกำจัดวัชพืชในการปูลกข้าวแอโรบิก
Development of Row Crop Cultivators for Aerobic Rice Production
ผดุงศักดิ์ -วานิชชัง ใจทิพย์ -วานิชชัง
นฤมล-บุญกระจ่าง
เพียงขวัญ-เครือภู่
03/06/2558
57 อิทธิพลของความเข้มแสง และปุ๋ยต่อผลผลิตของจึงจูฉ่าย
Influence of Light Intensity and Fertilizers on Productive Yield of White Mugwort
ทรงศักดิ์-จุนถิระพงศ์ สมชาย-สุวรรณประดิษฐ์
03/06/2558
58 การเปรียบเทียบผลผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วฟักยาวพันธุ์ในชั่วรุ่นที่ 3
Seed Yield Comparison of Yardlong Bean F3-generation Lines
พรทิพย์-พรสุริยา ปราโมทย์-พรสุริยา
ศิริมา-ธีรสกุลชล
01/09/2558
59 ผลของจิบเบอเรลริคแอซิดต่อการงอกของเมล็ด และการเจริญของต้นกล้าสวีทเมล่อนและแตงไทยในสภาพเค็ม
Effects of Gibbereilic Acid (GA3) on Seed Germination and Seedling Growth of Sweet Melon and Thai Melon under Saline Conditions
พรทิพย์-พรสุริยา ปราโมทย์-พรสุริยา
กมลชัย-เกลี้ยงเกลา
09/06/2558
60 การพัฒนาเครื่องหยอดต้นกล้าข้าวนาโยนแบบลากจูง
The Development of Manual Rice Parachute Seedling Row Crop Planters
ผดุงศักดิ์ -วานิชชัง ใจทิพย์ -วานิชชัง
นฤมล-บุญกระจ่าง
01/09/2558
61 การปรับปรุงผลิตภาพและการลดการสูญเสียจากการแปรรูปข้าวของโรงสีข้าวชุมชน
The Productivity Improvement and Loss Reduction from Paddy Processing of Rural Community Rice Mills
ผดุงศักดิ์ -วานิชชัง ใจทิพย์ -วานิชชัง
นฤมล-บุญกระจ่าง
เพียงขวัญ-เครือภู่
01/09/2558
62 การควบคุมเชื้อรา Pyricularia grisea Sacc. สาเหตุโรคไหม้ของข้าว
Control of Pyricularia grisea Sacc. Causing of Rice Blast Disease
สุภาภรณ์-เอี่ยมเข่ง ภูษณิศา-เชษฐาพงศ์
22/10/2558
63 ปรสิตในปลาตะกรับ Scatophagus argus (Linnaeus, 1766) จากอ่าวไทย
Parasites of Spotted Scat Fish, Scatophagus argus (Linnaeus, 1766)
อภิฤดี-สงสุข วัชริยา-ภูรีวิโรจน์กุล
25/05/2558
64 การศึกษาสมบัติเชิงกลของต้นมันสำปะหลัง
การศึกษาสมบัติเชิงกลของต้นมันสำปะหลัง
รังสรรค์-กุฎสำโรง วินัย-กล้าจริง
17/03/2558
65 Effects of Organic and Chemical Fertilizers and Bio-extract on Growth and Yield of Cucumber in Two Seasons
Effects of Organic and Chemical Fertilizers and Bio-extract on Growth and Yield of Cucumber in Two Seasons
Songpol-Sompamit ประพฤติ-พรหมสมบูรณ์
ปราโมทย์-พรสุริยา
18/08/2558
66 การวิเคราะห์เสถียรภาพของสายพันธุ์และลูกผสมของแตงไทย
Stability Analysis of Thai Melon Lines and Hybrids
ปราโมทย์-พรสุริยา พรทิพย์-พรสุริยา
ศิริมา-ธีรสกุลชล
อนุชา-จุลกะเสวี
18/11/2558
67 การประเมินแนวโน้ม ความต้านทานต่อไวรัสในด่างแตงในพริกพันธุ์ลูกผสม
Evaluation of Cucumber mosaic virus (CMV) Resistant Tendency in Chill Hybrid
สุภาภรณ์-เอี่ยมเข่ง สรพงค์-เบญจศรี
จตุพร- ไกถาวร
18/11/2558
68 ผลของสารละลายพัลซิ่งและความยาวก้านดอกต่อายุการปักแจกันดอกบัวหลวงพันธุ์สัตตบุตย์
Effects of Pulsing Solutions and Stalk Length on Vase Life of Sattabhud Lotus
ธนิตชยา- พุทธมี แสงระวี-พ่วงสมบัติ
วนิตา-ตุ้มมล
ณัฐพล-จันทร์บาง
18/11/2558
69 ผลของ TDZ BA และ GA3 ที่มีต่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมันสําปะหลัง พันธุ์ระยอง 5 ระยอง 72 และระยอง 7
Effects of TDZ, BA and GA3 on Tissue Culture of Cassva (Manihot esculenta Crantz) cv. Rayong 5, Rayong 72 and Rayong 7
บัวทิพย์-อุบลประเสริฐ สรรลาภ-สงวนดีกุล
สันติ-สายสุวรรณ์
พิชญนาถ-อัญชลิสังกาศ
01/07/2558
70 ความแตกตางทางพันธุกรรมและความสัมพันธ์กับความดีเด่นของลูกผสม ระหว่างพันธุ์ในข้าวโพดข้าวเหนียว
Genetic Divergence and Correlations with Heterosis of Inter-Varietal Hybrids in Waxy Corn
ปราโมทย์-พรสุริยา พรทิพย์-พรสุริยา
สมควร-บุญศรีนุกูล
01/07/2558
71 การวิจัยประสิทธิภาพการใช้เปลือกสับปะรดเป็นอาหารหยาบ ผลพลอยได้ของมันสําปะหลัง จากการผลิตเอทานอลเป็นแหล่งอาหารพลังงาน และพืชตระกูลถั่วท้องถิ่น เป็นแหล่งอาหารเสริมโปรตีนในการเลี้ยงโคเนื้อ
Research on Efficiency of Using Pineapple Waste as Roughage, Cassava By-product as Based Energy and Local Legume as Protein Supplement for Feeding Beef Cattle
วีระพล-แจ่มสวัสดิ์ สัจจา-ก้อนพรหม
จารุวัฒ์-ชื่นสุวรรณ
01/07/2558
72 Bioaccumulation and biosorption of Cd2 and Zn2 by bacteria isolated from a zinc mine in Thailand
Bioaccumulation and biosorption of Cd2 and Zn2 by bacteria isolated from a zinc mine in Thailand
Tossapol -Limcharoensuk นัจภัค-สุขสวัสดิ์
Anchana-Sumarnrote
Thiranun-Awutpet
Maleeya-Kruatrachue
Prayad-Pokethitiyook
Choowong-Auesukaree
13/08/2558
73 Pasting properties by near-infrared reflectance analysis of whole grain paddy rice samples
Pasting properties by near-infrared reflectance analysis of whole grain paddy rice samples
พรอารีย์-ศิริผลกุล ใจทิพย์ -วานิชชัง
Sirichai-Kanlayanarat
Ronnarit-Rittiron
Thongchai-Suwonsichon
Panida-Oonyaritthongchai
Kazuhiro-Nakano
20/05/2558
76 การกระจายของลักษณะทางสัณฐานวิทยาในลูกผสมข้ามชนิดของหม้อข้าวหม้อแกงลิง
Segregation of Morphological Characters in Interspecific Crosses of Tropical Pitcher Plants (Nepenthes globosa x Nepenthes mirabilis)
จุฑารัตน์-สาและ ปราโมทย์-พรสุริยา
อนุชา-จุลกะเสวี
28/06/2559
77 การคัดเลือกและการเปรียบเทียบสายพันธุ์ถั่วฝักยาวพื้นเมือง
Line Selection and Comparison of Yard Long Bean Local Cultivars
อภิญดา-ก่านหงส์ ปราโมทย์-พรสุริยา
สรรลาภ-สงวนดีกุล
28/07/2559
78 การประเมินคุณภาพการสีของข้าวโดยใช้เทคนิค NIR
Rice Milling Quality Assessment using NIR
ใจทิพย์ -วานิชชัง ผดุงศักดิ์ -วานิชชัง
นฤมล-บุญกระจ่าง
เพียงขวัญ-เครือภู่
11/05/2559
79 การเปรียบเทียบผลผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วฟักยาวในแปลงเกษตรอินทรีย์
Seed Yield Comparison of Yardlong Bean Cultivars and Lines in Organic Field
พรทิพย์-พรสุริยา ปราโมทย์-พรสุริยา
วชิราภรณ์-เรือนแป้น
เชิดศักดิ์-คงขวัญ
21/06/2559
80 การวิจัยพัฒนาเครื่องฟักไข่ปลาดุกอุยแบบกรวยแมคโดนัลระบบน้ำหมุนเวียน
The Research and Development on Recirculating Water Walking Catfish Incubator System (Mc Donald Type)
อุธร-ฤทธิลึก สู้ศึก-ศิลป์จารุ
ศรัณยา-รักเสรี
21/06/2559
81 การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่เหมาะสมกับใบกังหันลมความเร็วลมต่ำ
The Construction and Evaluation of the Efficiency In Electric Generator for Low Speed Wind Turbine Blade
ชัยสิทธิ์ -แก้วจรูญ ชัยสิทธิ์ -แก้วจรูญ
11/05/2559
82 ความดีเด่นของลูกผสมข้ามระหว่างพันธุ์ในข้าวโพดหวาน 7 พันธุ์
HETEROSIS OF INTER-VARIETAL HYBRIDS IN 7 SWEET CORN VARIETIES
มณวิภา-พลจักรี ประพฤติ-พรหมสมบูรณ์
ปราโมทย์-พรสุริยา
09/12/2559
83 ความดีเด่นของลูกผสมในลักษณะผลและผลผลิตของสวีทเมล่อน
Heterosis for fruit characters and yield in oriental sweet melon
ปราโมทย์-พรสุริยา พรทิพย์-พรสุริยา
ปฏิยุทธ์-ขวัญอ่อน
25/01/2559
84 ความแปรปรวนของลักษณะฝักในลูกชั่วรุ่นที่ 2 ของคู่ผสมระหว่างสายพันธุ์ถั่วฝักยาว
VARIATIONS OF POD CHARACTERS IN F2 PROGENIES OF CROSSES BETWEEN YARDLONG BEAN LINES
ปราโมทย์-พรสุริยา พรทิพย์-พรสุริยา
24/03/2559
85 ไซโลน็อกดาวน์
ไซโลน็อกดาวน์
ใจทิพย์ -วานิชชัง ใจทิพย์ -วานิชชัง
19/10/2559
86 ประสิทธิภาพทางความร้อนของเตาแบบไซโคลนที่ใช้เชื้อเพลิงจากลำต้นและเหง้ามันสำปะหลัง
The Thermal Efficiency of Cyclone Using Cassava Stem and Rhizome as Solid Biofuel
ชัยสิทธิ์ -แก้วจรูญ กิตติศักด์-วิธินันทกิตต์
จิรวัฒน์-สิตรานนท์
08/06/2559
87 ผลการทดแทนกากถั่วเหลืองด้วยกากมัสตาร์ดในอาหารข้นร่วมกับการกรอกสารละลาย ไอโอดีน ต่อสมรรถภาพการผลิตและฮอร์โมนจากต่อมไธรอยด์ในพลาสมาของแพะเนื้อรุ่น
Effect of Dietary Substitution Mustard Cake for Soy Bean Meal in Concentrate with Oral Iodine Solution Application on Production Performances and Plasma Thyroid Hormones in Growing Meat Goats
ศักดา-กลิ่นสุคนธ์ นฤมล -แก้วสุทธิพล
29/12/2559
88 ผลของการใช้ปุ๋ยชีวภาพ พด.12 ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงและปุ๋ยเคมี ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตข้าวโพดหวาน 2 พันธุ์
Effects of Bio-fertilizer Ldd.12, High Quality Organic Fertilizer and Chemical Fertilizer on Growth and Yield of 2 Super Sweet Corn Cultivars
อรอนงค์ -บัวดา ประพฤติ-พรหมสมบูรณ์
ปราโมทย์-พรสุริยา
28/07/2559
89 Exceptional hexose-fermenting ability of the xylitol-producing yeast Candida guilliermondii FTI 20037
Exceptional hexose-fermenting ability of the xylitol-producing yeast Candida guilliermondii FTI 20037
Wen-Xin นัจภัค-สุขสวัสดิ์
Sidhu-Sukhdeep
Horemans-Spencer
Harner-Nicole
Bajwa-Paramjit
Yuan-Zhirun
Lee-Hung
18/11/2559
90 Equilibrium and kinetic studies on biosorption potential of charophyte biomass to remove heavy metals from synthetic metal solution and municipal wastewater
Equilibrium and kinetic studies on biosorption potential of charophyte biomass to remove heavy metals from synthetic metal solution and municipal wastewater
นัจภัค-สุขสวัสดิ์ Maleeya-Kruatrachue
Prayad-Pokethitiyook
Metha-Meetam
Duangrat-Inthor
19/07/2559
91 Triple test cross analysis for epistatic components in a cross between Thai melon (Cucumis melo var. conomon) and cantaloupe (C. melo var. cantalupensis)
Triple test cross analysis for epistatic components in a cross between Thai melon (Cucumis melo var. conomon) and cantaloupe (C. melo var. cantalupensis)
ปราโมทย์-พรสุริยา พรทิพย์-พรสุริยา
ปฏิยุทธ์-ขวัญอ่อน
30/06/2559
92 การคัดเลือกเชื้อรา Trichoderma spp. เพื่อควบคุมโรคโคนเน่าแก่นตะวันที่เกิดจากเชื้อรา Sclerotium rolfsii
Screening of Trichoderma spp. to Control Stem Rot Disease of Jerusalem Artichoke (Helianthus tuberosus L.) Caused by Sclerotium rolfsii
สุภาภรณ์-เอี่ยมเข่ง นิรัตน์ -หนูทอง
สุนัสดา-โสรัตน์สะ
01/06/2559
93 การประเมินลักษณะฟีโนไทป์บัวสายเขตร้อนสกุลย่อย Brachyceras ในจังหวัดชลบุรี
Phenotypic Evaluation of Tropical Waterlilies (Subgenus Brachyceras) in Chonburi Province
รัตนากร-กฤษณชาญดี รัตนากร-กฤษณชาญดี
01/09/2559
94 การเปรียบเทียบบัวฝรั่งพันธุ์การค้าและพันธุ์ลูกผสมใหม่ใน 3 ฤดูกาล
Comparison of Hardy Waterlily Cultivars and New Hybrid Lines in 3 Seasons
รัตนากร-กฤษณชาญดี รัตนากร-กฤษณชาญดี
01/09/2559
95 การรวบรวมพันธุ์และศึกษาลักษณะทางการเกษตรของข้าว (Oryza sativa L.) พันธุ์พื้นเมืองไทย
Collection and Characterization of Agricultural Traits of Local Thai Rice (Oryza sativa L.) Varieties
ประพฤติ-พรหมสมบูรณ์ ทรงศักดิ์ -จันทร์อุดม
สุธัญญา-พรหมสมบูรณ์
อนุสสรณ์-วิเศษสิงห์
คัชชา-กาญจนจันทร์
01/05/2559
96 Collection and Evaluation of Local Thai Rice Varieties (Oryza sativa L.)
Collection and Evaluation of Local Thai Rice Varieties (Oryza sativa L.)
ประพฤติ-พรหมสมบูรณ์ สุธัญญา-พรหมสมบูรณ์
01/09/2559
97 การจัดจำแนกเชื้อรา Colletotrichum spp. สาเหตุโรคแอนแทรคโนส ในกล้วยไม้สกุลรองเท้านารี และการควบคุม
Identification of Colletotrichum spp. causing of anthracnose disease in lady’s slipper (Paphiopendilum sp.) and control
สุภาภรณ์-เอี่ยมเข่ง ภูษณิศา-เชษฐาพงศ์
01/05/2560
98 การจำแนกเชื้อราสาเหตุโรคพืชในเมล็ดพันธุ์ข้าวไร่ในภาคใต้และ ภาคเหนือ
Identification of plant pathology fungi of upland rice seeds in Southern and Northern region
รัตนากร-กฤษณชาญดี รัตนากร-กฤษณชาญดี
01/05/2560
99 การทดสอบพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวในการปลูกแบบอินทรีย์
Varietal Trial of Waxy Corn under Organic Culture
พรทิพย์-พรสุริยา ปราโมทย์-พรสุริยา
จินตนา-มุงคุณโคตร
01/05/2560
100 ผลของการเตรียมพร้อมเมล็ดพันธุ์ด้วยสารละลายจิบเบอเรลรินที่มีต่อการงอกของเมล็ดแตงไทยภายใต้สภาพความเครียดเกลือ
Effects of Seed Priming with Gibberellin Solution on Seed Germination of thai Melon under Induced Salt Stress
พรทิพย์-พรสุริยา ปราโมทย์-พรสุริยา
พิสุทธิ์-สังข์ขาว
01/05/2560
101 ผลของน้ำสารสกัดชีวภาพจากพืชต่อการคลายการพักตัวของเมล็ดพันธุ์ผักกาดหอม
Effects of Liquid Bio-extracts from Plants to Release of Dormancy in Lettuce Seed
รัตนากร-กฤษณชาญดี รัตนากร-กฤษณชาญดี
01/05/2560
102 ผลของสารเคมีและสารชีวภาพต่อการเกิดโรคโคนเน่าและการงอกของ แก่นตะวัน
Effect of chemical and biological on stem rot disease and tuber germination of Jerusalem artichoke
รัตติกาล- เสนน้อย รัตนจิรา -รัตนประเสริฐ
ณัฐหทัย-แซ่ย่าง
01/05/2560
103 Performance of packed bed column using Chara aculeolata biomass for removal of Pb and Cd ions from wastewater
Performance of packed bed column using Chara aculeolata biomass for removal of Pb and Cd ions from wastewater
นัจภัค-สุขสวัสดิ์ Maleeya-Kruatrachue
Prayad-Pokethitiyook
Metha-Meetam
Duangrat-Inthor
02/03/2560
104 Eating quality evaluation of Khao Dawk Mali 105 rice using nearinfrared spectroscopy
Eating quality evaluation of Khao Dawk Mali 105 rice using nearinfrared spectroscopy
พรอารีย์-ศิริผลกุล Sirichai-Kanlayanarat
Ronnarit-Rittiron
Kazuhiro-Nakano
Shintaroh-Ohashi
Ryosuke -Sakai
Phonkrit-Maniwara
01/03/2560
105 ข้อผิดพลาดในการแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารสากล
Erors in Translation from English to thai of the Student in Department of English as an International Communication
พรชัย-พรวิริยะกิจ วรินทร- แดนดี
02/06/2558
107 ความพึงพอใจโครงการเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่ในเทศบาลตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
The Satisfaction of Healthy City Project in Bangpra Sub-district Municipality, Sriracha District, Chonburi Province
ประภัสร์-สิริสัมพันธ์นาวา ถวัลย์-มุขจินดา
จงจิต-ลิอ่อนรัมย์
บัณฑิต-เสาวภาภรณ์
นันทน์ปพร- ดุรงค์พันธุ์
03/08/2558
108 การพัฒนาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ตามแนวคิดของ ป.อ.ปยุตโต กรณีศึกษา นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
Development of Achievement Motivation According to P.A. Payutto’s Concept of College Studets in Rajamangala University of Technology Tawan-Ok Bangpha Campus
ภทรพร-ยุทธาภรณ์พินิจ วีรวรรณ-ธานี
ชุลีพร-ลักขณาพิพัฒน์
01/09/2558
109 ความชุกและการดื้อยาปฏิชีวนะของเชื้อ Listeria monocytigenase ที่แยกได้จากนมโรงเรียนในจังหวัดชลบุรี ประเทศไทย
Prevalence and antimicrobial resistance of Listeria monocytogenes isolated from school milk in Chonburi province, Thailand
ชโนทิต-นาคมาโนช กุลชัย-นาคบุปผา
30/03/2558
110 ความไวต่อยาต้านจุลชีพของ Bacillus cereus ที่แยกได้จากนมสด
Antimicrobial Susceptibility of Bacillus cereus lsolated form Fresh Milks
กุลชัย-นาคบุปผา ขวัญชัย-จรัสแผ้ว
ปิยวรรณ-บุญเกิด
ธีรพงษ์-เหรียญอารีย์
01/06/2558
111 อุบัติการณ์ของโรคที่นำโดยเห็บในสุนัขที่พบในอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2555 ถึงเดือน มีนาคม 2557
Incidence of Tick-borne Disease in dogs in Sriracha, Chonburi from July 2012 to March 2014
สุทธิทัศน์-ทองคำใส วรรณิษา-นาพูน
คณิตานันท์-ตันสกุล
อธิคม-ชินอ่อน
01/06/2558
112 สภาวะภูมิคุ้มกันต่อโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตตำบลบางพระ ด้วยวิธี ELISA
Rabies Immunity Titer of Dogs in Bangpra Sub-District by ELISA Method
ดลฤทัย-ศรีทะ ทิโสพร-พันธวงศ์
กอบกนก-กสิศิลป์
กสิศิลป์-ภากร
ณัฐนันท์-สิงหพันธ์
01/06/2558
113 การเปรียบเทียบการจัดเรียงลำดับอาร์เอ็นเอนิวคลีโอไทด์ของเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวในแมว ระหว่างโปรแกรมแพคเกจ QuasR และโปรแกรมแพคเกจ Rsubread
Comparison of Feline Lymphoma RNA Sequencing Data Alignment Performed by QuasR and Rsubread Packages
กาจ-โชคชัยอุสาหะ ธนิดา-สนั่นเมือง
02/12/2558
114 การเปรียบเทียบคุณภาพเซลล์อสุจิที่เก็บได้จากอัณฑะแมวบ้านในแต่ละฤดูกาล ของประเทศไทย
The comparison of sperm quality derived from domestic cat testes among seasons in Thailand
ธนิดา-สนั่นเมือง เอมอร-โอฬารรัตน์มณี
สุวารี-ไขสาร
พรรณพร-กาญจนะ
ภาดา-เรือนสอน
02/12/2558
115 Prevalence of Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome Virus Detection in Aborted Fetuses, Mummified Fetuses and Stillborn Piglets Using Quantitative Polymerase Chain Reaction
Prevalence of Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome Virus Detection in Aborted Fetuses, Mummified Fetuses and Stillborn Piglets Using Quantitative Polymerase Chain Reaction
เอมอร-โอฬารรัตน์มณี Piya-Wongyanin
12/04/2558
116 Epidermal growth factor (EGF) improves developmental competence and embryonic quality of singly cultured domestic cat embryos
Epidermal growth factor (EGF) improves developmental competence and embryonic quality of singly cultured domestic cat embryos
ธนิดา-สนั่นเมือง ธนิดา-สนั่นเมือง
18/05/2558
117 Detection of porcine reproductive and respiratory syndrome virus in the ovary of gilts culled due to reproductive disturbances
Detection of porcine reproductive and respiratory syndrome virus in the ovary of gilts culled due to reproductive disturbances
Padet-Tummaruk เอมอร-โอฬารรัตน์มณี
01/09/2558
118 General Anesthesia, Utilizing Etorphine Hydrochloride and Azaperone withSupplementary Isoflurane Inhalation Anesthesia, for Gatro-esophageal Endoscopy in a Domesticated Asian Elephant (Elephas maximus
General Anesthesia, Utilizing Etorphine Hydrochloride and Azaperone withSupplementary Isoflurane Inhalation Anesthesia, for Gatro-esophageal Endoscopy in a Domesticated Asian Elephant (Elephas maximus
Nikorn-Thongtip ดารกา-ทองไทยนันท์
01/12/2558
119 Construction of Pooled Oocyte Expression Profiles of Rhesus Monkey and Mouse for Concurrent Meta-analyses
Construction of Pooled Oocyte Expression Profiles of Rhesus Monkey and Mouse for Concurrent Meta-analyses
กาจ-โชคชัยอุสาหะ ธนิดา-สนั่นเมือง
01/12/2558
120 การศึกษาแนวทางป้องกันอากาศยานอุบัติเหตุ ตามหลักการจัดการทรัพยากรการบิน กรณีศึกษาอุบัติเหตุที่เกิดกับอากาศยานพาณิชย์แบบปีกตรึงในประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างปี 2004-2014
Study of Prevention in Aircraft Accident by Follow Principle of Crew Resource Management, Case Study in Commercial Fixed wings Aircraft Accident in United States between Years 2004-2014
บุญญวัฒน์-อักษรกิตติ์ วรรษมนต์-สันติศิริ
17/12/2558
121 ปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหาการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ จังหวัดชลบุรี
FACTOR AFFECTING ON LEARNING PROBLEMS OF THE FIRST YEAR STUDENT : THE CASE STUDY OF RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY TAWAN-OK, BANGPRA CAMPUS IN CHONBURI PROVINCE
โศรยา-ตินตะบุระ ปรีชา-คำมาดี
17/12/2558
122 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของพนักงานให้บริการภาคพื้นบริเวณจุดรายงานตัวผู้โดยสารตามความต้องการของผู้โดยสารที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
The Desirable Characteristics ofGround ServiceatCheck-in Counter Area by Passenger’s Requirementat Suvarnabhumi Airport
พัฒนะ-ธนกฤตพุฒิเมธ 17/12/2558
123 ปัจจัยในการเลือกศึกษาต่อของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
Factors Affecting in the Education of Undergraduate Students Rajamangala University Technology Tawan-Ok Bangpra
สมพงษ์-อัศวริยธิปัติ 17/12/2558
124 ความหลากหลายของแบคทีเรียในลูกแป้งเหล้า
Bacterial Diversity of Traditional Fermentation Starters for Rice Wine
นิภาพร-ก้านทอง นิภาพร-ก้านทอง
15/07/2558
134 การออกแบบระบบควบคุมหุ่นยนต์ขนย้ายชิ้นงานเข้าเครื่องปั๊มขึ้นรูปแบบอัตโนมัติ
The Design of Controlling System for Automated Work piece Handling Robot for Stamping Machine
ทัศพันธุ์-สุวรรณทัต สู้ศึก-ศิลป์จารุ
อภิวัฒน์-จันโท
คมกฤช-กิตติพร
นเรศ-นาใต้
ทวีมิตร-กมลมงคลสุข
17/06/2558
126 การศึกษา RFID สำหรับการประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิต
The Study RFID for Application on Production Process
นพรุจ-เขียวนาค พัฒนพงษ์-ทาเทียว
29/01/2558
127 การอบแห้งอาหารกุ้งด้วยเทคนิคฟลูอิไดเซชัน
Shrimp Feed Drying Using Fluidization
อัษฎายุทธ-มิตรศิริ วทัญญู- รอดประพัฒน์
17/06/2558
128 การอบแห้งปลาหมึกด้วยเทคนิคสุญญากาศร่วมกับอินฟราเรด
Squid Drying Using Infrared-Vacuum Technique
บรรจง-ศักดิ์วนิชล กมลวรรณ- จิตจักร
กิตติศักดิ์-วิธินันทกิตต์
17/06/2558
129 คุณสมบัติทางกายภาพและเชิงกลของเปลือกหอยนางรม
Physical and Mechanical Properties of Oyster Shell
รวิภัทร-ลาภเจริญสุข บุญฤทธิ์- ปินตาสี
03/06/2558
130 การปลูกพืชเชิงอนุรักษ์แบบบูรณาการเพื่อระบบเกษตรยั่งยืนบนพื้นที่สูง
การปลูกพืชเชิงอนุรักษ์แบบบูรณาการเพื่อระบบเกษตรยั่งยืนบนพื้นที่สูง
มัตติกา-พนมธรนิจกุล ระวิน-สืบค้า
01/01/2558
131 การหาพื้นที่หน้าตัดประสิทธิพลของชิ้นวัสดุทางการเกษตรที่มีรูปร่างไม่แน่นอน
Determination of Effective Cross-sectional Area of Irregular Individual Materials of Agricultural Produces
สุเนตร-สืบค้า ระวิน-สืบค้า
โชติพงศ์-กาญจนประโชติ
02/06/2558
132 Sensory Quality Evaluation of Rice using Visible and Shortwave Near-infrared Spectroscopy
Sensory Quality Evaluation of Rice using Visible and Shortwave Near-infrared Spectroscopy
รวิภัทร-ลาภเจริญสุข Panmanas-Sirisomboon
15/04/2558
133 Caffeine increases sugar-sweetened beverage consumption in a free-living population: a randomized controlled trial
Caffeine increases sugar-sweetened beverage consumption in a free-living population: a randomized controlled trial
Russell-Keast ตวงสิริ-สยมภาค
01/01/2558
135 Enhancement of uranium extraction from seawater using chromic-acid-treated amidoxime adsorbent prepared by simultaneous irradiation grafting technique
Enhancement of uranium extraction from seawater using chromic-acid-treated amidoxime adsorbent prepared by simultaneous irradiation grafting technique
วรีภรณ์-รัตนิสสัย Doonyapong-Wongsawaeng
03/01/2558
136 Structure of the female reproductive system of the lac insect, Kerria chinensis (Sternorrhyncha, Coccoidea: Kerridae)
Structure of the female reproductive system of the lac insect, Kerria chinensis (Sternorrhyncha, Coccoidea: Kerridae)
Lertluk-Ngemsiri วิจิตร์-วิโสรัมย์
01/07/2558
137 การสำรวจการเกิดโรคลำไส้อักเสบติดต่อที่เกิดจากเชื้อพาร์โวไวรัสและโคโรน่าไวรัสในสุนัขที่มีช่วงอายุแตกต่างกัน
Survey on Canine Viral Enteritis Cause Canine Parvovirus and Canine Coronavirus in Differential Ages
เตือนตา-ชาญศิลป์ เตือนตา-ชาญศิลป์
30/09/2555
138 สภาวะการปนเปื้อนเชื้อบาซิลลัส ซีเรียส ในนมพาสเจอร์ไรส์ สำหรับโรงเรียนในเขตจังหวัดชลบุรี
Detection of Bacillus cereus Contamination in Pasteurized Milk for School
สุทธิทัศน์-ทองคำใส สุทธิทัศน์-ทองคำใส
30/09/2556
139 ผลของใบย่านางต่อค่าโลหิตวิทยาและค่าชีวเคมีในเลือดสุนัข
Effects of Yanang (Tiliacora triandra) Leaves on Canine Hematological and Blood Chemistry
อธิคม-ชินอ่อน กุลชัย-นาคบุปผา
อธิคม-ชินอ่อน
เตือนตา-ชาญศิลป์
30/09/2556
140 ชนิดของเชื้อราในอาหารเม็ดสุนัขที่นำมาแบ่งบรรจุใหม่เพื่อขายปลีกในร้านอาหารสัตว์
Typical Fungi of Repackaging Dry Dog Foods in Retail Pet Stores
ศิริลักษณ์-มีสุวรรณ เตือนตา-ชาญศิลป์
ศิริลักษณ์-มีสุวรรณ
30/09/2556
141 ความชุกของโรคอหิวาต์ไก่แบบเรื้อรังและแบบไม่แสดงอาการ จากไก่ที่เลี้ยงแบบปล่อยอิสระในจังหวัดชลบุรี
Prevalence of Mild and Chronic Form of Fowl Cholera from Free Range Chickens in Chonburi
ธาริณี-ทับทิม สุทธิทัศน์-ทองคำใส
เตือนตา-ชาญศิลป์
ธาริณี-ทับทิม
30/09/2556
142 การเพิ่มมูลค่าส่วนเหลือใช้จากโรงฆ่าสัตว์และโรงงานแปรรูปเพื่อทำอาหารขบเคี้ยวสำหรับสุนัข : สร้างอาชีพเสริมสำหรับชุมชนในจังหวัดชลบุรี
The By-product Value Added from Slaughterhouses and Meat Processing Plants form Canine Snak : Secondary Job in Chonburi Community
เตือนตา-ชาญศิลป์ ศักดา-กลิ่นสุคนธ์
สุทธิทัศน์-ทองคำใส
เตือนตา-ชาญศิลป์
30/09/2557
143 สภาวะภูมิคุ้มกันต่อโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตตำยลบางพระ ด้วยวิธี ELISA
Rabies Immunity Titer of Dogs in Bangpra Sub-District by ELISA Method
ดลฤทัย-ศรีทะ ดลฤทัย-ศรีทะ
30/09/2558
144 การเปรียบเทียบการให้วัคซีนนิวคาสเซิลในไก่ไข่ที่เลี้ยงแบบปล่อยอิสระในประเทศไทย
Comparison of Newcastle Disease Vaccination in Free-Range Layer
สุทธิทัศน์-ทองคำใส สุทธิทัศน์-ทองคำใส
ดลฤทัย-ศรีทะ
30/09/2559
146 การศึกษาฤทธิ์ต้านการอักเสบจากสารสกัดเมล็ดลำไยเถา
A study of the anti-inflammatory effect of longan (Dimocarpus longan var. obtusus Leenh.) seed extract
วิริยา-นิตย์ธีรานนท์ 31/08/2560
147 การเตรียมเยื่อกระดาษจากกากสับปะรดเพื่อการผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม
-
สุพัตรา -พูลพืชชนม์ มาโนช-รัตนคุณ
26/12/2559
148 ประสิทธิภาพของสารเคมี และสารปฏิชีวนะในการควบคุมโรคแคงเกอร์ในมะนาว
Efficiency of Chemical Compounds and Antibiotics to Control Bacterial Canker Disease in Lime
สุภาภรณ์-เอี่ยมเข่ง สุวิมล-เว้ยยือกู่
21/11/2560
149 ผลของปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมีและนาหมักชีวภาพต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของถั่วฝักยาวสายพันธุ์ เบอร์ 12 และสายพันธุ์บางพระ 2 บนชุดดินมาบบอนที่มีธาตุเป็นด่างสูงและเป็นดินร่วนหยาบ จังหวัดชลบุรี
Effects of Organic and Chemical Fertilizers and Bioextract on Growth and Yield of Yardlong Bean Number 12 and Bangpra 2 Lines on Mabbon Soil Series, high base and coarse loamy variant, Chonburi Provin
จรรจิรา-เจริญทวีชัย ปราโมทย์-พรสุริยา
19/07/2560
150 การใช้อาหารสาเร็จรูปร่วมกับสาหร่ายเพื่อเป็นอาหารหอยจอบ
Artificial Feed and Algae Using for Feeding Pinna bicolor
ชงโค-แซ่ตั้ง 29/05/2560
151 ผลการใช้หญ้าขจรจบปรุงแต่งเป็นอาหารหยาบเลี้ยงโครีดนมในฤดูแล้ง
Effect on using Applied Mission Grass as Roughage for Feeding Milking Cow in Dry season
วีระพล-แจ่มสวัสดิ์ ปวีณอิศรัชต์-เคนจันทน์
29/05/2560
152 ปัจจัยที่มีผลต่อการสืบทอดธุรกิจของธุรกิจครอบครัวในฟาร์มสุกร จังหวัดชลบุรี
Factors Affecting the Succession of Family Business in Pig Farms Chonburi Province
สุชาติ-ชัยวรกุล วิชิต -เกตุพงษ์พันธุ์
สมชาย-โอฬารกนก
ประภัสร์-สิริสัมพันธ์นาวา
ชุลีพร-ลักขณาพิพัฒน์
29/05/2560
153 ศึกษาลักษณะอุดมทัศนีย์ไก่พื้นเมืองไทย ประเมินโดยนักวิชาการและปราชญ์ชาวบ้าน
A Study Thai Indigenous Chickens Standard of Perfection Estimation by Animal Scientists and the Philosophers
สุชาติ-ชัยวรกุล วิชิต -เกตุพงษ์พันธุ์
สมชาย-โอฬารกนก
ปรารถนา-งามวงศ์วาน
สาโรจน์-เจียระคงมั่น
29/05/2560
154 การเพิ่มปริมาณไขมันรวมในไรน้านางฟ้าไทย (Branchinella thailandensis Sanoamuang, Saengphan & Murugan, 2002) ด้วยสาหร่ายชิโซไซเตรียม (Schizochytrium sp.)
Enhancing Total Fats in Fairy Shrimps with Schizochytrium sp.
ศิริวรรณ- คิดประเสริฐ ชนัดดา -เกษมโชติช่วง
29/10/2560
155 ปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ประวัติศาสตร์ เมืองโบราณนครไชยศรี อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
Problems and Barriers that Affect to Historical Resource Conservation and Development of Mueang Boran Nakhon Chai Si, Mueang Nakhon Pathom District, Nakhon Pathom Province
วณาลี-ศักดิ์สุริยผดุง สัจจา-ก้อนพรหม
อลิศรา-มีนะกนิษฐ
ภาณุ-เอี่ยมต่อม
ทัศน์-ขันเขื่อน
เยี่ยมพล-โชติปัญญาธรรม
29/05/2560
156 ศักยภาพการให้ผลผลิต องค์ประกอบผลผลิต และสหสัมพันธ์ขององค์ประกอบผลผลิตกับผลผลิตของมันเทศ 5 พันธุ์
Yield potential, yield components and correlation between yield components and yield of 5 sweet potato varieties
รัตนจิรา -รัตนประเสริฐ รัตติกาล- เสนน้อย
กนกวรรณ-ใจแม่น
ณัชชา-แม่นศรี
สุพัชชา-ชัยทอง
25/01/2560
157 Comparison of Sweet Melon (Cucumismelo L. var. makuwa Makino) Varieties and Their Hybrids
Comparison of Sweet Melon (Cucumismelo L. var. makuwa Makino) Varieties and Their Hybrids
ปราโมทย์-พรสุริยา พรทิพย์-พรสุริยา
ปฏิยุทธ์-ขวัญอ่อน
08/08/2560
158 ความแตกต่างทางพันธุกรรมของสายพันธุ์ถั่วฝักยาวที่คัดเลือกจากพันธุ์พื้นเมือง
Genetic Divergence in Yardlong Bean Lines Selected from Local Cultivars
ปราโมทย์-พรสุริยา ทรงศักดิ์ -จันทร์อุดม
พรทิพย์-พรสุริยา
วณาลี-ศักดิ์สุริยผดุง
ภาณุ-เอี่ยมต่อม
01/07/2560
159 การแสดงออกของสายพันธุ์แตงไทยและพันธุ์สวีทเมล่อนในหลายสภาพแวดล้อม
Performance of Thai Melon Lines and Sweet Melon Cultivars under Multi-Environments
พรทิพย์-พรสุริยา ทรงศักดิ์ -จันทร์อุดม
ปราโมทย์-พรสุริยา
อนุชา-จุลกะเสวี
นิตยา-เรืองยุวนนท์
01/07/2560
160 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อบัวยักษ์ออสเตรเลีย (Nymphaea gigantea)
Micropropagation of Australian Giant Waterlily (Nymphaea gigantea)
รุ่งอรุณ-ดอนจันทร์ทอง สรรลาภ-สงวนดีกุล
ณ. นพชัย-ชาญศิลป์
ณัฐวุฒิ-รอดบุตร
01/07/2560
161 ประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพร 5 ชนิด ต่อการผ่อนคลายความเครียด
Efficiency of Essential Oil from 5 Medicinal Plants in Stress Relaxation Therapy
สุธัญญา-พรหมสมบูรณ์ ประพฤติ-พรหมสมบูรณ์
สุชาดา-กรเพชรปาณี
อนงค์นาฏ-โสภณางกูร
01/07/2560
162 การใช้ไคโตซานต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตของสุกร
Using of Chitosan on Growth Performance in Swine
ฉัตรชัย-เสนขวัญแก้ว ปวีณอิศรัชต์-เคนจันทน์
ปณัท-สุขสร้อย
นิตยา-ทองทิพย์
01/07/2560
163 Histological and Biochemical Traits of Chilling-injured Pulp Tissues as Affected by Cold Storage of Mango Fruit
Histological and Biochemical Traits of Chilling-injured Pulp Tissues as Affected by Cold Storage of Mango Fruit
วิลาวัลย์-คำปวน ธนิตชยา- พุทธมี
Takashi-Nishizawa
Yoshie-Motomura
Toshiyuki-Aikawa
01/10/2560
164 Does the thickness of net tissues affect the water-proofing ability of musk melon (Cucumismelo L.) fruit?
Does the thickness of net tissues affect the water-proofing ability of musk melon (Cucumismelo L.) fruit?
Takashi-Nishizawa ธนิตชยา- พุทธมี
Yoshie-Motomura
Toshiyuki-Aikawa
01/10/2560
165 Effects of arachidonic acid supplementation in maturation diet on female reproductive performance and larval quality of giant river prawn (Macrobrachium rosenbergii)
Effects of arachidonic acid supplementation in maturation diet on female reproductive performance and larval quality of giant river prawn (Macrobrachium rosenbergii)
จันทร์พิมพ์-กังพานิช Jarunan-Pratoomyot
Nisa-Siranonthana
Wansuk- Senanan
01/11/2559
166 Design of a Movable Swine Roasting Machine
Design of a Movable Swine Roasting Machine
นฤมล-บุญกระจ่าง อุดมศักดิ์-กิจทวี
03/11/2559
167 Influence of Aspergillus niger or Saccharomyces cerevisiae-Fermented Napier Grass (Pennisetum purpureum) Mixed with Fresh Cassava Root on Blood Parameters and Nutrient Digestibility in Growing Beef Ca
Influence of Aspergillus niger or Saccharomyces cerevisiae-Fermented Napier Grass (Pennisetum purpureum) Mixed with Fresh Cassava Root on Blood Parameters and Nutrient Digestibility in Growing Beef Ca
นนทศักดิ์ -เปี่ยมผล Chalong-Wachirapakorn
Komas-Bannasan
Pariwat-Pornsopin
Pichetpong-Sotawong
Pongsatorn-Gunun
15/09/2560
168 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลวิจัยด้านเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
Database System for Agricultural Research at Faculty of Agriculture and Natural Resources, Rajamangala University of Technology Tawan-ok
วิษณุ-โชโต ขัตติยะ-สมดี
อนุวัฒน์-โชโต
สุภาภรณ์-เอี่ยมเข่ง
01/01/2561
186 แผนงานที่ 1: การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อรองรับอุตสาหกรรม 4.0
Technology Development for Industry Support 4.0
ไกรสร-รวยป้อม มนัสนันทน์-บุญปาลวงศ์
สมมาตร-พรหมพุฒ
ชาญณรงค์ -ชูสุย
07/09/2563
187 เครื่องคัดแยกผลไม้ระบบโฟโตเซนเซอร์แบบกึ่งอัตโนมัติ
Photoelectric system for fruit sorting machine semi- automatic sensor
ไกรสร-รวยป้อม มนัสนันทน์-บุญปาลวงศ์
สมมาตร-พรหมพุฒ
ชาญณรงค์ -ชูสุย
07/09/2563

รายการผลงานวิจัยตีพิมพ์ / งานที่นำมาใช้ประโยชน์

รหัสงานวิจัย ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ชื่อผู้แต่งร่วม ปีที่ ตีพิมพ์/นำมาใช้ประโยชน์ Full Text/Abstract
183 ประสิทธิผลของแผนที่มรดกทางวัฒนธรรมโดยผ่านการมีส่วนร่วมของชุมชนบางนกแขวก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
ปาหนัน -นุรัญชา พชรมณ -บุญแสน
2563
49 อายุการใช้งานของต้นแก้วในสภาพน้ำท่วมขัง
ธีรนาฏ-กาลปักษ์ ประพฤติ-พรหมสมบูรณ์
สัจจา-ก้อนพรหม
2561

รายการรางวัลและเกียรติคุณ

รหัสรางวัล ชื่อรางวัล เจ้าของผลงาน วันที่ได้รับผลงาน
3 การนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ดีเด่น ในการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 7 พรจิต-พีระพัฒนกุล 16/05/2557
4 การนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ดีเด่น ในการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 8 พรจิต-พีระพัฒนกุล 05/06/2558
5 รางวัลชมเชยภาคโปสเตอร์ ในการนำเสนอผลงานการวิจัยในการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 10 พรจิต-พีระพัฒนกุล 31/05/2560
6 รางวัลด้านการออกแบบ: รางวัลที่ 2 (ประเภทประชาชนทั่วไป) จากการประกวดออกแบบห้องน้ำสาธารณะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ในงาน “World Toilet Expo and Forum 2006: Bangkok” โดย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณะสุข นราธิป-ทับทัน 02/05/2556
7 เกียรติบัตรจากการประเมินคุณภาพผลงานระดับ “ดีมาก” ใน “กลุ่มความหลากหลายทางชีวภาพ” นราธิป-ทับทัน 24/01/2557
8 เกียรติบัตรจากการประเมินคุณภาพผลงานระดับ “ดีมาก” ใน “กลุ่มการวิจัยจากฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” นราธิป-ทับทัน 24/01/2557
9 รางวัล “โครงการดีเด่นในการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปีพุทธศักราช 2561” นราธิป-ทับทัน 26/11/2561
10 รองชนะเลิศอันดับสองทาวเฮ้าส์ประหยัดพลังงาน แบบก่อสร้างทาวเฮ้าส์ประหยัดพลังงาน พู่กัน-สายด้วง 1/11/2549
11 บทความวิจัยดีเด่น สาขาธุรกิจและการท่องเที่ยว พัฒนะ-ธนกฤตพุฒิเมธ 23/06/2559
12 รางวัลดุษฎีนิพนธ์ดีมาก กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2559 จารุวรรณ-นิธิไพบูลย์ 2/05/2559
13 รางวัลตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ กาจ-โชคชัยอุสาหะ 29/06/2561
14 รางวัลเชิดชูนักวิจัย ระดับดี กาจ-โชคชัยอุสาหะ 18/01/2560
15 รางวัลตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ กาจ-โชคชัยอุสาหะ 31/05/2560
16 Best oral presentation awarded (International Conference on Veterinary Science 16-18 ธันวาคม 2557) กาจ-โชคชัยอุสาหะ 18/12/2557
17 Excellent oral presentation awarded by The RGJ Seminar Series LXXX, Faculty of Veterinary Science, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand ธนิดา-สนั่นเมือง 07/09/2554
18 Excellent oral presentation awarded by The RGJ Seminar Series LXXI, Faculty of Veterinary Science, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand ธนิดา-สนั่นเมือง 24/02/2553

ติดต่อ admin