รายละเอียดข้อมูลบุคลากร
ชื่อ-นามสกุล :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทร์พิมพ์ กังพานิช
ตำแหน่ง :   หัวหน้าสาขาวิชาประมง
ประเภท :   คณะผู้บริหาร