รายละเอียดข้อมูลบุคลากร
ชื่อ-นามสกุล :   อาจารย์ศรัณยา รักเสรี
ตำแหน่ง :   ผู้ช่วยคณบดีด้านประชาสัมพันธ์และแนะแนวนักศึกษา
ประเภท :   คณะผู้บริหาร