รายละเอียดข้อมูลบุคลากร
ชื่อ-นามสกุล :   นางสาวสุรางคนา สุขเลิศ
ตำแหน่ง :   หัวหน้าสาขาวิชาสัตวศาสตร์
ประเภท :   คณะผู้บริหาร