รายละเอียดข้อมูลบุคลากร
ชื่อ-นามสกุล :   นางสาวสุรางคนา สุขเลิศ
ตำแหน่ง :   รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
ประเภท :   คณะผู้บริหาร
E-Mail : ruksaree.art@gmail.com