รายละเอียดข้อมูลบุคลากร
ชื่อ-นามสกุล :   ดร.ปัทมา ธรรมดี
ตำแหน่ง :   รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน
ประเภท :   คณะผู้บริหาร