รายละเอียดข้อมูลบุคลากร
ชื่อ-นามสกุล :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริวรรณ คิดประเสริฐ
ตำแหน่ง :   ผู้ช่วยคณบดีด้านบริหารงานฟาร์ม
ประเภท :   คณะผู้บริหาร