รายละเอียดข้อมูลบุคลากร
ชื่อ-นามสกุล :   รองศาสตราจารย์ประพฤติ พรหมสมบูรณ์
ตำแหน่ง :   คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
ประเภท :   คณะผู้บริหาร