รายละเอียดข้อมูลบุคลากร
ชื่อ-นามสกุล :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนิตชยา พุทธมี
ตำแหน่ง :   รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
ประเภท :   คณะผู้บริหาร