รายละเอียดข้อมูลบุคลากร
ชื่อ-นามสกุล :   นางสาววณาลี ศักดิ์สุริยผดุง
ตำแหน่ง :   หัวหน้าสาขาวิชาอออกแบบและสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม
ประเภท :   คณะผู้บริหาร