ค้นหา:
 
 ระเบียบ-ข้อบัง-ประกาศ และใบคำร้องต่างๆ ของหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต  ค้นหาข่าว :
1. ประกาศกระทรวง-เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 2558 (อ่าน 2,547) 
2. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 (อ่าน 2,732) 
3. ข้อบังคับฯ-การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา-พ.ศ.-2561 (อ่าน 2,711) 
4. ระเบียบฯ-การบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 2563 (อ่าน 2,948) 
5. ประกาศ-การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2550 (อ่าน 2,810) 
6. ประกาศ-การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคสมทบ (อ่าน 1,868) 
6. ประกาศ-การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคสมทบ (อ่าน 1,862) 
7. การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา บัณฑิตศึกษา (ภาคปกติ) 30 พ.ค. 50 (อ่าน 1,794) 
8. ประกาศ-การเทียบโอนผลการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 (อ่าน 1,887) 
9. ประกาศ-เกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษระดับปริญญาโท 2561 (อ่าน 1,929) 
ข้อบังคับ-การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2550 (อ่าน 1,854) 
วพ03_คำร้องการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ (อ่าน 1,931) 
วพ02_คำร้องขอส่งวิทยานิพนธ์ (อ่าน 1,874) 
วพ01_แบบขอความอนุเคราะห์ตรวจความสมบูรณ์วิทยานิพนธ์ (อ่าน 1,831) 
ฟอร์ม-รายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ (อ่าน 1,795) 
ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาบางพระภาคเรียนที่ 1 ปี2559 (อ่าน 1,857) 
ใบรับรองวิทยานิพนธ์ (อ่าน 1,888) 
บ07_คำร้องขอสอบวิทยานิพนธ์ (อ่าน 1,844) 
บ07(1)_ผลการสอบวิทยานิพนธ์และศึกษาค้นคว้า (อ่าน 1,847) 
บ06_แบบขออนุมัติโครงการวิทยานิพนธ์ (อ่าน 1,868) 
มีข้อมูลทั้งหมด  30  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/2

1 2
 Knowledge Management (KM)
 คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure, SOP)
 นโยบายและแผนคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
 OKR (Objective & Key result)
 ระเบียบ-ข้อบัง-ประกาศ และใบคำร้องต่างๆ ของหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
 กิจกรรมคณะ/นักศึกษา
 ประชาสัมพันธ์
 จุลสารคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
 สมาคมศิษย์เก่าบางพระ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 ประกาศ
 ข่าวงานวิจัยฯ และงานบริการวิชาการ
 คำสั่ง คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
 คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 หนังสือเวียน
 เอกสารเกี่ยวกับ การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
 Internal Quality Audit agriculture and natural resources
 Download File


  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา สวัสดิการกองทุน งานบริหาร งานวิชาการ งานวิจัย ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.