ค้นหา:
 
 คำสั่ง คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  ค้นหาข่าว :
ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ (อ่าน 2,128) 
เเต่งตั้งนักศึกษาช่วยงานนอกเวลาราชการ งานแนะแนวการศึกษา และประชาสัมพันธ์นักศึกษาใหม่ (อ่าน 1,981) 
เเต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมต้นกล้าเกษตรราชมงคลตะวันออก กิจกรรมที่ 1 ครั้งที่ 3 (งานเปิดบ้านวิชาการระดับภูมิภาค) (อ่าน 1,993) 
ให้บุคลากรปฏิบัติงานวันหยุดราชการ (อ่าน 2,085) 
แต่งตั้งหัวหน้างานสหกิจศึกษา สาขาวิชาประมง (อ่าน 2,286) 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมเกษตรวิถีไทย กิจกรรมที่ 1 วันเก็บเกี่ยวข้าว (อ่าน 1,628) 
แต่งตั้งคณะกรรมการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 15 “พะยอมเกมส์“ (อ่าน 1,504) 
เเต่งตั้งนักศึกษาช่วยงานนอกเวลาราชการ งานแนะแนวการศึกษา และประชาสัมพันธ์นักศึกษาใหม่ กิจกรรมที่ 1 ครั้งที่ 1 (งานเปิดบ้านวิชาการระดับภูมิภาค) (อ่าน 1,483) 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมต้นกล้าเกษตรราชมงคลตะวันออก กิจกรรมที่ 1 ครั้งที่ 1 (งานเปิดบ้านวิชาการระดับภูมิภาค) (อ่าน 1,503) 
เเต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการแนะแนวการศึกษา และประชาสัมพันธ์นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 1,511) 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมการจัดการจัดนิทรรศการ “พรรณไม้งามอร่ามชล” ประจําปี 2565 (อ่าน 1,508) 
เเต่งตั้งนักศึกษาช่วยงานนอกเวลาราชการกิจกรรมการจัดนิทรรศการ “พรรณไม้งามอร่ามชล” ประจําปี 2565 (อ่าน 1,502) 
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคุณภาพและกำกับติดตามการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ (อ่าน 1,498) 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมจิตอาสารักษ์ทะเลบางพระเพื่อชายหาดสดใส (อ่าน 1,590) 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ (ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม) (อ่าน 1,564) 
ให้บุคลากรปฏิบัติงานวันหยุดราชการ (ฟาร์มสาขาประมง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565) (อ่าน 1,533) 
แต่งต้ังคณะกรรมการศูนย์ความเป็นเลิศเครื่องจักรกลเกษตร (อ่าน 1,577) 
แต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการโครงการพัฒนาที่ดินตามแนวทางโคก-หนอง-นา โมเดล (อ่าน 1,700) 
ให้บุคลากรปฏิบัติงานวันหยุดราชการ (อ่าน 1,525) 
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ พ.ศ.2566-2570 (อ่าน 1,512) 
มีข้อมูลทั้งหมด  770  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/39

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>
 Knowledge Management (KM)
 คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure, SOP)
 นโยบายและแผนคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
 OKR (Objective & Key result)
 ระเบียบ-ข้อบัง-ประกาศ และใบคำร้องต่างๆ ของหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
 กิจกรรมคณะ/นักศึกษา
 ประชาสัมพันธ์
 จุลสารคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
 สมาคมศิษย์เก่าบางพระ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 ประกาศ
 ข่าวงานวิจัยฯ และงานบริการวิชาการ
 คำสั่ง คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
 คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 หนังสือเวียน
 เอกสารเกี่ยวกับ การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
 Internal Quality Audit agriculture and natural resources
 Download File


  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา สวัสดิการกองทุน งานบริหาร งานวิชาการ งานวิจัย ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.