ค้นหา:
 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2565 (เดือนตุลาคม)
  หมวด  หนังสือเวียน   วันที่ประกาศ  03-10-2565   ผู้ประกาศ  kanyakorn_th

กรุณา LOg-In เข้าสู่ระบบ http://e-manage.rmutto.ac.th/

 

อว 7700/ว11864 15/09/2565 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ Pure and Applied chemistry International Conference 2023 (PACCON2023) "

 

ปขมท.22/097 6/09/2565 สำนักบริการวิชากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมโครงการค่ายฝึกอบรมการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 10
ปขมท.21/ว106 21/09/2565 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ
ทส 0401/ว3400 2/09/2565 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2565
อว 1163/2565 6/09/2565 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2565
มกบ.0204/300 16/09/2565 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ขอเชิญชวนส่งบทความวิจัย และเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ
อว 0630.03/156 23/09/2565 มรภ.วไลยอลงกรณ์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการ
อว 7327/ว0275 15/09/2565 มหาวิทยาลัยพะเยา ขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อประกอบการทำวิทยานิพนธ์
อว 0202.4/ว20817 26/09/2565 กระทรวงการอุดมศึกษา ขอความร่วมมือเข้าร่วมจัดนิทรรศการงาน Cambodia Tech Expo ภายใต้หัวข้อ “Addressing Challenges Together through Tech Talents” ในวันที่ 11-13 พ.ย. 65 ณ ศูนย์ประชุมและการแสดงสินค้าเกาะเพชร กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา
สบธ/ดบส 017/2565 5/09/2565 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ “Leadersship Development Program”
ทส 0602/ว2364 30/09/2565  กรมทรัพยากรน้ำ ขอเชิญยื่นข้อเสนอเพื่อคัดเลือกที่ปรึกษาดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบตรวจวัดปริมาณน้ำเก็บกักในแหล่งน้ำขนาดเล็กพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก เพื่อพัฒนาศักยภาพการเก็บกักและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
พม 0504/ว3779 29/09/2565  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการและกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ
สว (กสทช) 0008/(ส)ว893 30/09/2565 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

 

สสคท.883/2565 27/09/2565 สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนคนพิการ/นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา ในสถาบันการส่งเรียงความเข้าประกวดเนื่องในโอกาสการจัดงานวันคนพิการ ครั้งที่ 53 ประจำปี 2565 ในหัวข้อ “คนพิการเทิดไท้ ถวายพระพรชัย 90 พรรษา สมเด็จพระพันปีหลวงในดวงใจ”
  - 21/09/2565 บริษัท ไทยเจียระไนกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ Future Star Power Camp 2022

 

ทส 0602/ว2394 4/10/2565 กรมทรัพยากรน้ำ ขอเชิญยื่นข้อเสนอเพื่อคัดเลือกที่ปรึกษาดำเนินงาน โครงการจัดทำแพลตฟอร์มกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านน้ำ โดยวิธีคัดเลือก
สศบม.ว.0260/2565 9/09/2565 มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

 

อว 7034/0052 26/09/2565 42 บางกอก
ขอเชิญร่วมรับฟังข้อมูลกิจกรรม Discovery Piscine โดย 42 Bangkok KMITL

 

ม.กร.0602/16 28/09/2565 มหาวิทยาลัยเกริก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมเกริกวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 18 พ.ศ. 2565 และขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการ ภายใต้หัวข้อ “กระบวนทัศน์ใหม่ การวิจัย ไทย-จีน-ซาอุดีอาระเบีย”
อว 0202.3/ว21556 3/10/2565 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับคำขอรับความช่วยเหลืออาสาสมัครเกาหลี สาขาภาษาเกาหลี ประจำปี 2565

 

อว 7419/199 30/09/2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
อว 0650.15/3733 6/10/2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
นร 0719.2/ว195 30/09/2565 สำนักงบประมาณ ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนกันยายน 2565
นร 0719.2/ว197 30/09/2565 สำนักงบประมาณ บัญชีนวัตกรรมไทย

 

อว 0202.2/ว22164 12/10/2565 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับการเสนอรายชื่อบุคคลสำคัญที่มีผลงานโดดเด่นหรือเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์
สธ 0509.02/ว2 10/10/2565 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญชวนเสนอชื่อและรับสมัครบุคคลเช้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา 7 (5) แห่งพระราชบัญยัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ.2562

 

อว 7213/381 17/09/2565 คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565
อว 0202.5/ว22120 11/10/2565 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งสำเนาหนังสือกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง สรุปผลการหารือความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างเอกอัครราชทูตไทย ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน กับผู้บริหารสถาบันการศึกษาชั้นนำในบรูไนดารุสซาลาม
อว 0202.5/ว22378 17/10/2565 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานประชาสัมพันธ์การจัดทำข้อเสนอโครงการภายใต้ APEC Topical Research Program (TRP)

 

อว 0406/ว17193 17/10/2565 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (ระบบ NRIIS) ประจำปีงบประมาณ 2566" ผ่านทางระบบออนไลน์
ทส 0802/ว10242 12/10/2565 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ขอส่งสำเนาประกาศเจตนารมณการลด เลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว (Single-use Plastic) ภายในมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ
ชบ 0029.2/5371 19/10/2565 สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือน ตุลาคม 2565

   ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  หนังสือเวียน
  หนังสือเวียน ประจำปี 2565 (เดือนธันวาคม) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2565 (เดือนพฤศจิกายน) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2565 (เดือนกันยายน) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2565 (เดือนสิงหาคม) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2565 (เดือนกรกฎาคม) 
 Knowledge Management (KM)
 คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure, SOP)
 นโยบายและแผนคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
 OKR (Objective & Key result)
 ระเบียบ-ข้อบัง-ประกาศ และใบคำร้องต่างๆ ของหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
 กิจกรรมคณะ/นักศึกษา
 ประชาสัมพันธ์
 จุลสารคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
 สมาคมศิษย์เก่าบางพระ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 ประกาศ
 ข่าวงานวิจัยฯ และงานบริการวิชาการ
 คำสั่ง คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
 คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 หนังสือเวียน
 เอกสารเกี่ยวกับ การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
 Internal Quality Audit agriculture and natural resources
 Download File


  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา สวัสดิการกองทุน งานบริหาร งานวิชาการ งานวิจัย ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.