รายละเอียดข้อมูลบุคลากร
ชื่อ-นามสกุล :   นางสาวกันยกร ติดใจดี
ตำแหน่ง :   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานสารบรรณ)
ประเภท :   เจ้าหน้าที่สนับสนุน

Agri_faculty@rmutto.ac.th

Aink_kanyakorn@hotmail.com