รายละเอียดข้อมูลบุคลากร
ชื่อ-นามสกุล :   นางสาวอัมพิกา เล็กโสภา
ตำแหน่ง :   นักวิชาการศึกษา
ประเภท :   เจ้าหน้าที่สนับสนุน
วุฒิการศึกษา วท.บ. สถิติประยุกต์

E-Mail  : ampika2526@yahoo.com