รายละเอียดข้อมูลบุคลากร
ชื่อ-นามสกุล :   นางสุวรรณ์ ก่อแก้ว
ตำแหน่ง :   หัวหน้าสำนักงานคณบดี
ประเภท :   เจ้าหน้าที่สนับสนุน
วุฒิการศึกษา           บธ.บ.การบริหารทรัพยากรมนุษย์