รายละเอียดข้อมูลบุคลากร
ชื่อ-นามสกุล :   นายสุรพงษ์ พงษ์ศุภกิจขจร
ตำแหน่ง :   นักวิชาการเงิน และบัญชี
ประเภท :   เจ้าหน้าที่สนับสนุน