รายละเอียดข้อมูลบุคลากร
ชื่อ-นามสกุล :   นายชูชัย เชี่ยวชาญ
ตำแหน่ง :   บุคลากร
ประเภท :   เจ้าหน้าที่สนับสนุนนิติศาสตร์บัณฑิต (นบ.)

E-Mail  : Choochai.atg@gmail.com

นิติศาสตร์บัณฑิต (นบ.)