ค้นหา:
 
" target="_blank">
 

  

ปีการศึกษา 2555
  องค์ความรู้จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ - สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
  แบบสรุปองค์ความรู้เมื่อ 29มีค56-ด้านวิจัย
  แบบสรุปองค์ความรู้เมื่อ 29มีค56-ด้านการเรียนการสอน
  แนวทางบูรณาการงานบริการวิชาการ กับการเรียนการสอน และงานวิจัย
  การบริหารงานฟาร์มสนับสนุนการเรียนการสอน
ปีการศึกษา 2556
  สรุปผลการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ ปีการศึกษา 2556
  เผยแพร่องค์ความรู้ในกิจกกรม KM DAY มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (ด้านการเรียนการสอนที่เน้นบัณฑิตนักปฏิบัติ)
  เผยแพร่องค์ความรู้ในกิจกกรม KM DAY มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (ด้านการพัฒนาผลงานวิจัยเพื่อนำไปเผยแพร่ในระดับชาติ / นานาชาติหรือนำไปใช้ประโยชน์)
  เอกสารเผยแพร่และนำไปใช้ การจัดการความรู้ (KM) ด้านการเรียนการสอนที่เน้นบัณฑิตนักปฏิบัติ และด้านการพัฒนาผลงานวิจัยเพื่อนำไปเผยแพร่ในระดับชาติ / นานาชาติหรือนำไปใช้ประโยชน์
  สรุปรายงานการประชุม คณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM) ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ ด้านการพัฒนาผลงานวิจัยเพื่อนำไปเผยแพร่ในระดับชาติฯ
  สรุปรายงานการประชุม คณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM) ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ ด้านการเรียนการสอนที่เน้นบัณฑิตนักปฏิบัติ
  รายงานการประชุม คณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM) ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ ด้านการพัฒนาผลงานวิจัยเพื่อนำไปเผยแพร่ในระดับชาติฯ
  รายงานการประชุม คณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM) ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ ด้านการเรียนการสอนที่เน้นบัณฑิตนักปฏิบัติ
  รายงานการประชุม คณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM) ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ ด้านการพัฒนาผลงานวิจัยเพื่อนำไปเผยแพร่ในระดับชาติฯ
  รายงานการประชุม คณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM) ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ ด้านการเรียนการสอนที่เน้นบัณฑิตนักปฏิบัติ
  รายงานการประชุม คณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเทคนิคการสอนที่เน้นบัณฑิตนักปฏิบัติ
 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาผลงานวิจัยเพื่อนำไปเผยแพร่ในระดับชาติ/นานาชาติฯ

ปีการศึกษา 2558
  กิจกรรม KM DAY มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ปีการศึกษา 2558
  รายงานการประชุม คณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM) ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2/2559 ด้านการวิจัย
  รายงานการประชุม คณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM) ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2/2559 ด้านการเรียนการสอน
  รูปกิจกรรมการประชุม คณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM) ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 1/2559
  รายงานการประชุม คณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM) ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 1/2559
  คณะกรรมการดำเนินงานระบบการจัดการความรู้ (KM) ด้านการวิจัย ปีการศึกษา 2558
  คณะกรรมการดำเนินงานระบบการจัดการความรู้ (KM) ด้านการผลิตบัณฑิต ปีการศึกษา2558

 

ปีการศึกษา 2559

  ด้านการเรียนการสอน

  ด้านวิจัย

ปีการศึกษา 2560

  ด้านวิจัย

   แผนการจัดการความรู้ (KM) (รวม) Zip

   แผนการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน

   แผนการจัดการความรู้ด้านการวิจัย  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา สวัสดิการกองทุน งานบริหาร งานวิชาการ งานวิจัย ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.