ค้นหา:
 
" target="_blank">
 

​  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ. 2561

  แผนการศึกษาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี
  รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4)
  รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3)
  เรื่อง “การรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (Programme Report)” (มคอ.7) โดย รศ.ดร.ดรุณี รุจกรกานต์
  เรื่อง “การรายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (Field Experience Report)” (มคอ.6) โดย ดร.ไพโรจน์ เร้าธนชลกุล
  เรื่อง “การรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (Course Report)” (มคอ.5) โดย อ.วิรัช คารวะพิทยากุล
  เรื่อง “การพัฒนารายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (Field Experience Specification)” (มคอ. 4) โดย รศ.ดร.ฉลองศรี พิมลสมพงศ์
  เรื่อง “การพัฒนารายละเอียดของรายวิชา (Course Specification)” (มคอ.3) โดย รศ.ดร.ประสาทพร สมิตะมาน
  เรื่อง “กรอบมาตรฐานคุณวุฒิกับการพัฒนารายละเอียดของหลักสูตร” (มคอ.2) โดย รศ.ดร.สุคนธ์ชื่น ศรีงาม
  เรื่อง “การพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา” (มคอ.1) โดย รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล
  เรื่อง “กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ: แนวคิด และแนวปฏิบัติ” โดย รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ดร.จิรณี ตันติรัตนวงศ์)


  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา สวัสดิการกองทุน งานบริหาร งานวิชาการ งานวิจัย ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.