ค้นหา:
 
" target="_blank">
 

คำขวัญ

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมขาติ พัฒนาคน พัฒนาการเกษตร พัฒนาชาติ

ปณิธาน

สู้งาน วิชาการดี มีคุณธรรม เลิศล้ำวิชาการเกษตร

วิสัยทัศน์

พัฒนาการศึกษา ด้านเกษตรกรรม สู่ประชาคมอาเซียน

พันธกิจ

      1. พัฒนาและถ่ายทอดความรู้เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของประเทศ

      2. ศึกษา วิจัย และสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและวิชาชีพที่สร้างคุณค่าและนำผลไปใช้เกิดประโยชน์ สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมในการพัฒนาประเทศ

      3. นำองค์ความรู้ทั้งศาสตร์และศิลป์ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง ของคุณภาพชีวิต และเกิดการพัฒนาแก่สังคม

      4. เป็นแหล่งสร้างอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของภาคตะวันออก

      5. พัฒนาระบบการบริหารและจัดการองค์กรโดยยึดหลักของวิธีการบริหารจัดการที่ดี  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา สวัสดิการกองทุน งานบริหาร งานวิชาการ งานวิจัย ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.