ค้นหา:
 
" target="_blank">
 

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

  >>คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เดิมคือคณะเกษตรศาสตร์บางพระ ซึ่งได้รับการจัดตั้งในนาม "วิทยาลัยเกษตรกรรมบางพระ" จังหวัดชลบุรี เมื่อปี พ.ศ. 2501 สังกัดกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สายอาชีพ แผนกเกษตรกรรม (มศ. 4, 5, 6) และหลักสูตรประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยมเกษตรกรรม (ปม.ก.) ต่อมาในปี    พ.ศ. 2516 ได้ผลิตและอบรมครูสาขาอาชีวเกษตรในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปว.ส.) แผนกเกษตรกรรม ในปี พ.ศ. 2518 ได้โอนมาสังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา โดยจัดตั้งเป็นคณะเกษตรศาสตร์บางพระ เพื่อจัดการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) เกษตรศาสตร์ ใน 4 สาขาวิชาเอก คือ พืชศาสตร์-พืชไร่นา พืชศาสตร์-พืชสวน สัตวศาสตร์ และเกษตรศึกษา ในขณะเดียวกันได้จัดการศึกษาระดับเทียบเท่าปริญญาตรี คือหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคชั้นสูง (ป.ท.ส.) ในสังกัดของวิทยาเขตบางพระจนถึงปีการศึกษา 2522 ในปี พ.ศ. 2530 คณะเกษตรศาสตร์บางพระได้รับอนุมัติให้เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกลวิธานเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งหลักสูตร และในปี พ.ศ. 2532 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานนามใหม่เป็น สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล คณะเกษตรศาสตร์บางพระจึงเป็นคณะหนึ่งในสังกัดของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ด้วยความต้องการด้านกำลังคนในการพัฒนาประเทศและเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์บางพระได้ขออนุมัติเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ ในปี พ.ศ. 2534 และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ในปี พ.ศ. 2542 ต่อมา ปี พ.ศ.2549 ได้รับการจัดตั้งในนามคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

   >>พุทธศักราช 2517 กระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติให้วิทยาลัยเกษตรกรรมบางพระ เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรเทคนิคชั้นสูง (ปท.ส.) เกษตรศาสตร์ ซึ่งมีการเปิดสอนเพียงรุ่นเดียวเท่านั้น

   >>พุทธศักราช 2518 วิทยาลัยเกษตรกรรมบางพระ ได้โอนมาสังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา จัดตั้งคณะเกษตรศาสตร์ เพื่อดำเนินการจัดการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) เกษตรศาสตร์ใน 4 สาขาวิชาเอก คือ พืชศาสตร์-พืชไร่นา พืชศาสตร์-พืชสวน สัตวศาสตร์ และเกษตรศึกษา ขณะเดียวกันได้จัดการศึกษา หลักสูตรประโยคครูมัธยมเกษตรกรรม (ปม.ก.) ในนามของวิทยาเขตเกษตรบางพระ จนถึงปีการศึกษา 2522

   >>พุทธศักราช 2530 คณะเกษตรศาสตร์บางพระได้รับอนุมัติให้จัดการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งหลักสูตร 

   >>พุทธศักราช 2532 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานนามใหม่ เป็น สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล และในปีเดียวกันนี้ คณะเกษตรศาสตร์บางพระได้รับอนุมัติให้เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจเกษตร

   >>พุทธศักราช 2534 คณะเกษตรศาสตร์บางพระได้รับอนุมัติให้จัดการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ประมง และวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ เพิ่มขึ้นอีก 3 หลักสูตร

   >>พุทธศักราช 2535 คณะเกษตรศาสตร์บางพระได้รับอนุมัติให้จัดการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เพิ่มอีกหนึ่งหลักสูตร

   >>พุทธศักราช 2540 คณะเกษตรศาสตร์บางพระได้รับอนุมัติให้จัดการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี

   >>พุทธศักราช 2542 คณะเกษตรศาสตร์บางพระได้รับอนุมัติให้จัดการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร และสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์


   >>ปัจจุบัน คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้ถูกต้องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 โดยได้พัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 จำนวน 5 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง และวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา สวัสดิการกองทุน งานบริหาร งานวิชาการ งานวิจัย ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.