ค้นหา:
 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2565 (เดือนธันวาคม)
  หมวด  หนังสือเวียน   วันที่ประกาศ  01-12-2565   ผู้ประกาศ  kanyakorn_th

กรุณา LOg-In เข้าสู่ระบบ http://e-manage.rmutto.ac.th/

​​

 

*พสท.ยส.363/2565 16/11/2565 โครงการเพื่อการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดผลิตภัณฑ์ยาสูบ สร้างสิ่งแวดล้อมให้ปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ขอเชิญชวนนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมประกอดสื่อ Social media นวัตกรรมและโครงการเพื่อการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดผลิตภัณฑ์ยาสูบ ปี 2565
*อว 0615/ว5196 18/11/2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอประชาสัมพันธ์และคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ASEAN Leadership 2023

*รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ+

 

สว(คตง)0008/(ส)ว1072 29/11/2565 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
อว 0649.01/4695 2/12/2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
อว 0656.05/ว2611 29/11/2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ชบ 0029.2/6093 15/11/2565 สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือนตุลาคม 2565
อว 0201.2/ว24963 24/11/2565 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอแจ้งเวียนกฎหมายใหม่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องระบุชื่อยาเสพติดในประเภท 1, ประเภท 2,ประเภท 4 รวมจำนวน 3 ฉบับ
สว (ปปช)0008/(ส)ว1108 29/11/2565 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
สทศ.0001/ว349 28/11/2565 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษาและบุคลากรในหน่วยงาน เข้าร่วมการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน (Test of English Communication in the Workplace :TEC-W) ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

อว 6501.0701/ว4739 15/11/2565 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บว.มศป.ขก.122/2565 14/11/2565 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเรียนเชิญคณาจารย์ นิสิต นักศึกษา เข้าร่วมงานประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมกับ สมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย และ มหาวิทยาลัยในเครือ ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ “อนาคตภาพวิชาชีพครู/ผู้บริหาร : ต่อความหวัง ความท้าทายและการคงอยู่”
ธด9_487/2565 1/12/2565 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เรียนเชิญเข้าร่วมโครงการ "ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 24"
สว(ปปช)0008/(ส)ว1172 6/12/2565 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (แทน พลเอก บุณยวัจน์ เครือหงส์ กรรมการ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากมีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ และนายณรงค์ รัฐอมฤต กรรมการ ซึ่งจะพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากครบวาระการดำรงตำแหน่งเก้าปี)

 

สธ 1003/ว16713 6/12/2565 กระทรวงสาธารณสุข ขอความอนุเคราะห์ในการให้ความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตจำหน่ายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4 พ.ศ. ....
สธ 1003/ว16712 6/12/2565 กระทรวงสาธารณสุข ขอความอนุเคราะห์ในการให้ความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวง
 - 7/12/2565 Cornell Club of Thailand ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมรับฟังเสวนา “Where Next? Way Forward for Thai Economy”

   ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  หนังสือเวียน
  หนังสือเวียน ประจำปี 2565 (เดือนพฤศจิกายน) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2565 (เดือนตุลาคม) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2565 (เดือนกันยายน) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2565 (เดือนสิงหาคม) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2565 (เดือนกรกฎาคม) 
 Knowledge Management (KM)
 คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure, SOP)
 นโยบายและแผนคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
 OKR (Objective & Key result)
 ระเบียบ-ข้อบัง-ประกาศ และใบคำร้องต่างๆ ของหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
 กิจกรรมคณะ/นักศึกษา
 ประชาสัมพันธ์
 จุลสารคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
 สมาคมศิษย์เก่าบางพระ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 ประกาศ
 ข่าวงานวิจัยฯ และงานบริการวิชาการ
 คำสั่ง คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
 คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 หนังสือเวียน
 เอกสารเกี่ยวกับ การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
 Internal Quality Audit agriculture and natural resources
 Download File


  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา สวัสดิการกองทุน งานบริหาร งานวิชาการ งานวิจัย ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.