ค้นหา:
 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2565 (เดือนพฤศจิกายน)
  หมวด  หนังสือเวียน   วันที่ประกาศ  01-11-2565   ผู้ประกาศ  kanyakorn_th

กรุณา LOg-In เข้าสู่ระบบ http://e-manage.rmutto.ac.th/

ชบ 52205/2796 21/10/2565 สนง.เทศบาลเมืองศรีราชา ขอความร่วมมือจากหน่วยงานส่งกระทงประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ เข้าร่วมประกวดกระทงประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ ประจำปี 2565

 

อว 7206/วส.ว.245 21/10/2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารพัฒนบริหารศาสตร์ และ NIDA Case Research Journal
ศอพ./XP_1684/22 25/10/2565 บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด ขอเรียนเชิญส่งอาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมชมงาน Thailand Lifelong Learning & Education Expo 2022
อว 0650.15/4352 31/10/2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
อว 0628.08/ว263 21/11/2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 12 หัวข้อเรื่อง “วิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์สู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)”
อว 7201/1144 20/10/2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาในหน่วยงาน เข้าร่วมงาน “นิด้ากับการสร้างความเป็นเลิศด้านการวิจัยอย่างยั่งยืน”

 

ชบ.ศ.260/2565 17/10/2565 ธนาคารออมสิน ขอนำเสนอกิจกรรมการออม แก่นักศึกษา และบุคลากร โดยมีความยินดีที่จะดำเนินการให้ความรู้เกี่ยวกับการออม เปิดบัญชี และรับฝากเงิน ให้แก่นักศึกษา และบุคลากรของหน่วยงาน

 

สว(ศรธ)0008/(ต)ว928 1/11/2565 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
อว 0649.01/4106 31/10/2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานมหกรรมการศึกษาต่อต่างประเทศ ครั้งที่ 17

 

อว 7700/ว14131 31/10/2565 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ขยายระยะเวลาเปิดรับลงทะเบียนราคาพิเศษ (ช่วง Early Bird) ของโครงการสัมมนาวิชา “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน” ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565
อว 6001/ว12459 28/11/2565 สวทช.
ขอประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนหน่ยวยงานที่รับทำโครงการการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ

 

อว 0649.13/4245 4/11/2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี
อว 0208.2/ว23245 31/10/2565 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แจ้งประกาศเกี่ยวกับการดำเนินโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 4 ฉบับ
สว (กสทช) 0008/(ส)ว957 7/11/2565 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่จะเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
สว(ลปปง)0008/(ต)ว994 7/11/2565 คณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลประกอบพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
กสศ.08/4353/2565 31/10/2565 กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2566
อว 0202.6/ว23421 1/11/2565 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว) ส่งสำเนาหนังสือกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานประจำมาเลเซีย แจ้งว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์และการศึกษาสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานได้จัดทำเว็บไซต์ www.portal.edu.az เพื่อเผยแพร่ข้อมูลด้านการศึกษาในสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน (Study in Azerbaijan) สำหรับชาวต่างชาติ
นร 0719.2/ว 31/10/2565 สำนักงบประมาณ แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนตุลาคม 2565

 

ม.ญ.0963/2565 28/10/2565 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ขอเชิญเข้าร่วมและนำเสนอผลงานในการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 14
อว 0719.2/ว4 28/10/2565 สำนักงบประมาณ ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนตุลาคม 2565

 

ทส 0602/ว2665 8/11/2565 กรมทรัพยากรน้ำ ขอเชิญยื่นข้อเสนอเพื่อคัดเลือกที่ปรึกษาดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบตรวจวัดปริมาณน้ำเก็บกักในแหล่งน้ำขนาดเล็กพื้นที่ภาคเหนือ ระยะที่ 2 เพื่อพัฒนาศักยภาพการเก็บกักและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ
อว 0650.15/4582 8/11/2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาคณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
อว 0202.3/ว23356 1/11/2565 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุน Ernst Mach-Grant-ASEA-UNINET ประจำปี 2566
ทส 1002.5/ว18441 31/10/2565 สำนักงานนโยบายสอนวิทยาการรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกาศฯ ขอให้หน่วยงานแจ้งภารกิจการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ชุ่มน้ำ
อว 0652.22/3790 7/11/2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญเข้าร่วมประกวดสุนทรพจน์

 

อว 0606/ว2568 7/11/2565 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการของส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
อว 0606/ว2561 4/11/2565 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีของส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์
พม 0608/ว3028 10/11/2565 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ขอความอนุเคาะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดออกแบบอาร์มติดแขนเสื้ออาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมุนษย์ (อพม.) เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
สธ 1003/ว5975 27/10/2565 สนง.คณะกรรมการอาหารและยา ขอแจ้งกฎหมายใหม่ตามมประมวลกฎหมายยาเสพติด จำนวน 3 ฉบับ
พม 0504/ว4354 9/11/2565 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ได้ขยายระยะเวลายื่นใบสมัคร เพื่อรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการและกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ โดยสามารถส่งใบสมัครได้ถึงวันที่ 2ธ.ค.65
พิเศษ/2565 30/09/2565 วัดดอนหอ ขอความอุปถัมภ์เป็นเจ้าภาพวางศิลาฤกษ์สร้างพระอุโบสถและสร้างศาลหลักเมืองประจำอำเภอภูหลวง
อว 0212/ว23417 1/11/2565 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งสำเนาหนังสือ ป.ป.ท. เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ QR Code (Traffy Fondue) การแจ้งเบาะแสการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท.

 

อว 0635.06/ว1061 31/10/2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 11 “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อชุมชมเชิงสร้างสรรค์สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”
อว 7213/ว453 27/10/2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 19
สว(ปปช)0008/(ส)ว1010 11/11/2565 สนง.เลขาธิการวุฒิสภา ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (แทนกรณี พลตำรวจเอก สถาพร หลาวทอง กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากครบวาระการดำรงตำแหน่งเก้าปี)
สว (ปปช)0008/(ส)ว1022 14/11/2565 สนง.เลขาธิการวุฒิสภา ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (แทน พลเอกบุณยวัจน์ เครือหงส์ กรรม ซึ่งพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากมีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ และนายณรงค์ รัฐอมฤต กรรมการ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากครบวาระการดำรงตำแหน่งเก้าปี)
อว 6001/ว13220 15/11/2565 สวทช. ขอเชิญชวนเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะแห่งชาติและวัสดุแห่งชาติ
อว 6001/ว13221 15/11/2565 สวทช. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ในการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะแห่งชาติและวัสดุแห่งชาติ
สว (คตง)008/(ส)ว1005 11/11/2565 สนง.เลขาธิการวุฒิสภา ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายละเอียการรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

 

พม 5176/บอ.1/1321 11/11/2565 การเคหะแห่งชาติ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนจังหวัดชลบุรี (ห้วยกะปิ)
 - 15/11/2565 บริษัท เอ นิว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ขอเปิดรับนักศึกษาจบใหม่เข้าปฏิบัติงาน และนักศึกษาที่ต้องการฝึกงาน
คล.002/2565/54/028 1/11/2565 โครงการเยาวชนอีซีอี ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนอีซีอี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ประเทศอังกฤษ

 

อว 0208.3/ว24046 10/11/2565 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญชวนสถาบันอุดมศึกษายื่นข้อเสนอโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2566

 

บว.พิเศษ/2565 9/11/2565 วัดบางเวก ขอเรียนเชิญให้เกียรติรับเชิญเป็นเจ้าภาพและร่วมรับฟังเทศน์มหาชาติ เฉลิมพะเกียรติฯ
อว 68112/ว1421 9/11/2565 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

อว 0202.4/ว23625 4/11/2565 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอภายใต้โครงการ ASEAN-India Collaborative R&D (AICRD) Scheme 2022
อว 0604.10/ว2728 9/11/2565  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุบลราชธานี ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 13

 

อว 0652.19/3979 23/11/2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอประชาสัมพันธ์การประกาศการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อว 0652.19/3978 23/11/2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอประชาสัมพันธ์การประกาศการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อว 0652.19/3987 24/11/2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอประชาสัมพันธ์การสรรหาคณบดี จำนวน 3 คณะ
อว 0656.14/ว286 14/11/2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมประกวดมารยาทไทยระดับชาติ ครั้งที่ 6
036/2565 18/11/2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป

 

อว 8110/1870 15/11/2565 มหาวิทยาลัยบูรพา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการไทยศึกษานำความรู้สู่สังคม (การเตรียมสมาธิระดับปฐมฌาน รุ่นที่ 2 )
อว 5800/01/111 24/11/2565 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการด้านบริหารองค์กร

   ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  หนังสือเวียน
  หนังสือเวียน ประจำปี 2565 (เดือนธันวาคม) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2565 (เดือนตุลาคม) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2565 (เดือนกันยายน) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2565 (เดือนสิงหาคม) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2565 (เดือนกรกฎาคม) 
 Knowledge Management (KM)
 คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure, SOP)
 นโยบายและแผนคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
 OKR (Objective & Key result)
 ระเบียบ-ข้อบัง-ประกาศ และใบคำร้องต่างๆ ของหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
 กิจกรรมคณะ/นักศึกษา
 ประชาสัมพันธ์
 จุลสารคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
 สมาคมศิษย์เก่าบางพระ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 ประกาศ
 ข่าวงานวิจัยฯ และงานบริการวิชาการ
 คำสั่ง คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
 คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 หนังสือเวียน
 เอกสารเกี่ยวกับ การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
 Internal Quality Audit agriculture and natural resources
 Download File


  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา สวัสดิการกองทุน งานบริหาร งานวิชาการ งานวิจัย ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.