ค้นหา:
 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2565 (เดือนกันยายน)
  หมวด  หนังสือเวียน   วันที่ประกาศ  01-09-2565   ผู้ประกาศ  kanyakorn_th

กรุณา LOg-In เข้าสู่ระบบ http://e-manage.rmutto.ac.th/

 

....

ผผ 0501/ว150 2/08/2565 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอเชิญเข้าร่วมประกวด "Ombudsman Awards" รางวัลแห่งคุณค่าองค์กรพัฒนาสร้างสรรค์สังคม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
 - 23/08/2565 บริษัท อินฟอร์มา มาร์เก็ต จำกัด ขอประชาสัมพันธ์งานแสดงสินค้า Food & Hospitality Thailand 2022

 

อว 0630.11/421 22/08/2565 มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ขยายระยะเวลาการส่งผลงานและขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "New Tertiary education : Education for all"

 

สจป.สอธ.048/2565 24/08/2565 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ขอนำเสนอระบบบริหารที่สำคัญเพื่อขับเคลื่อน Work-based Education
อว 0401/ว13700 18/08/2565  สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ทุนวิจัยและนวัตกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย -เกาหลี (NRCT-KETEP) ประจำปี 2566
อว 0212/ว18344 30/08/2565 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งสำเนาหนังสือองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน เรื่อง ขอความอนุเคราะห์แจ้งประชาสัมพันธ์เพื่อขอเชิญท่าน ข้าราชการ/พนักงาน และบุคลากรในหน่วยงานเข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในวันอังคารที่ 6ก.ย.65 โดยสามารถเข้ารับชมผ่านช่องทาง Facebook : องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน

 

อว 0649.01/3289 31/08/2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โครงการประกวดแอนิเมชั่น (Animation) หัวข้อ "ออมกับ กอช. มีแต่ได้"
ชบ 0033/ว3541 22/08/2565 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ "แผ่นดินไทย ไร้สโตรค" จังหวัดชลบุรี
อว 7302/ว0072 28/08/2565 มหาวิทยาลัยพะเยา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
ศธ 0301/ว2485 10/08/2565 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ขอเชิญร่วมอนุโมทนาการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565

 

 - 5/09/2565 บริษัท ดิ เอกซ์แพนชัน จำกัด ขอเรียนเชิญร่วมตอบแบบสอบถามเพื่อการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ สำนักงาน กสม. ใหม่
พม 0504/ว3351 30/08/2565 กรมกิจกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลาการรับสมัครคัดเลือกเพื่อแแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ โดยสามารถส่งใบสมัครได้ถึงวันที่ 15 กันยายน 2565

 

อว 0631.08/ว701 30/08/2565 มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ภายในการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 16 (รูปแบบออนไลน์)
ปช 0009/ว0072 6/09/2565 สำนักงาน ป.ป.ช ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลสำหรับการจ้างเหมาบริการรายบุคคล สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส จำนวน 13 อัตรา
อว 0208.4/ว17241 18/08/2565 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอความร่วมมือสนับสนุนการดาเนินงานโครงการต้นไม้ล้านต้น ล้านความดี โดยสามารถติดต่อขอรับกล้าไม้จากศูนย์เพาะชำกล้าไม้ และสถานีเพาะชำกล้าไม้ ในสังกัดกรมป่าไม้ได้ทั่วประเทศ
IYF22102 4/09/2565 มูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ ประจำประเทศไทย ขอความอนุเคราะห์ส่งตัวแทนนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมค่ายเยาวชนนานาชาติ 2022 IYF World Camp

 

อว 0603/ว12113 2/09/2565 มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลกระแส ชนะวงศ์ ประจำปี พ.ศ.2565 (ครั้งที่ 2)
อว 0200.6/ว13540 25/08/2565 กระทรวงการอุดมศึกษา ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติและร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี พ.ศ.2565
ศธ 04007.232/ว157 21/05/2565 โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่ามหากุศล
อว 0646/ว855 24/08/2565 มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติและร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี พ.ศ.2565
อว 68015/ว1169 25/08/2565 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ วารสารการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (ประจำเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2565)
อว 7700/ว11121 26/08/2565 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาวิชา "การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน" ครั้งที่ 8
อว 0657.1200/0297 25/08/2565 มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอแจ้งการเผยแพร่วารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 15 ฉบับที่ 2

 

อว 0401.9/14470 31/08/2565 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญร่วมอนุโมทนาในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปี พ.ศ.2565

 

อว 0649.19/3364 6/09/2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ รวมทั้งสิ้น 3 อัตรา
อว 0632.9(1)/ว0060 29/07/2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มอบวารสารวิชาการ มรภ.กาญจนบุรี ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 ม.ค. – มิ.ย. 65 จำนวน 1 เล่ม และขอความอนุเคราะห์เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการ มรภ.กาญจนบุรี
กค 0401.5/29070 18/08/2565 กรมบัญชีกลาง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง “กรมบัญชีกลาง มินิมาราธอน” ประจำปี พ.ศ.2565
นร 0719.2/ว174 31/08/2565 สำนักงบประมาณ แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนสิงหาคม 2565
นร 0719.2/ว176 31/08/2565 สำนักงบประมาณ แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือน สิงหาคม 2565 ออกจากบัญชี จำนวน 3 ผลงาน ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 65 เป็นต้นไป
ทส 1601.5/ว14686 6/09/2565 กรมป่าไม้ ขอเชิญร่วมอนุโมทนาบุญถวายพระราชกุศล ในการถวายผ้ากฐินพระราชทานของ กรมป่าไม้ประจำปี 2565
อว 0652.12/2915 7/09/2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญร่วมอนุโมทนาในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ.2565
อว 0624.1(1)/ว1981 24/08/2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอเชิญร่วมอนุโมทนาสมทบทุนกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ.2565
อว 8102.20/ว0190

(รองกิจการ)

9/09/2565 มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญส่งนิสิต นักศึกษาที่มีสถานะเป็นนิสิต ปัจจุบันระดับปริญญาตรี ปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วไม่เกิน 10 ปี เข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบนิเวศเพื่อสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Entrepreneurial Ecosystem Development)

 

อว 8102.20/ว0188 9/09/2565 มหาวิทยาลัยบูรพา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนิสิต นักศึกษาที่มีสถานะเป็นนิสิต ปัจจุบันระดับปริญญาตรี ปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก หรือผู้ที่เป็นเจ้าของผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม สมัครเข้าร่วมโครงการนำเสนอแผนธุรกิจภายใต้โครงการเส้านทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market : R2M) ประจำปีงปบระมาณ พ.ศ.2565

 

อว 0630.01/ว136 9/09/2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ขอประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มรภ.วไลยอลงกรณ์

 

วทต(ว)446/2565 2/09/2565 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการ ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2565 รูปแบบ Hybrid (Onsite&Online) หัวข้อ “Nouveau Economy for Human Security : เศรษฐกิจวิถีหม่เพื่อความมั่นคงของมนุษย์”
อว 0202.5/ว18890 5/09/2565 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิจัยนานาชาติ International Research Conference : IRC 2022 จัดโดย Sri Lanka Technological Campus (SLTC) Reesarch University ในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid) ในหัวข้อ “Technological Advancement for Sustainability”
 - 31/08/2565 โครงการอาศรมวิจัยมนุษยศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอาศรมวิจัยมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 7
วทต(ว)480/2565 9/09/2565  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่วารสารเทคโนโลยีภาคใต้ ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 เดือน ก.ค.-ธ.ค. 65
นร 0701/ว189 9/09/2565 สำนักงบประมาณ ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราทานสำนักงบประมาณ ประจำปี 2565
อว 0605.17(3)/341 22/08/2565 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
กสพ.0663/2565 8/09/2565 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และการประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้อง สำหรับโครงการโรงงานผลิตสังกะสีแท่ง สังกะสีผสม และลวดสังกะสี (ส่วนขยาย) ของบริษัท โดวะ เมทัลล์ แอนด์ ไมนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

 

วน 1501/ว059 29/08/2565 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารบริหารธุรกิจและภาษา : Journal of Business Administration and Language (JBAL)
มท 0501.1/ว3245 9/09/2565 กรมการพัฒนาชุมชน ขอเชิญร่วมทำบุญในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ.2565
พ.2565/ร03 14/09/2565 มูลนิธิเพื่อสังคมไทย ขอเชิญส่งผลงานเข้ารับรางวัล "ต้นกล้าแห่งความดี" ประจำปี 2565 โครงการหนึ่งล้านกล้าดีตอบแทนคุณแผ่นดิน
อว 0200.6/ว20228 20/09/2565 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญชวนสถาบันอุดมศึกษา ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ในโครงการ "ต้นไม้ล้านต้น ล้านความดี"

 

วน 1501/ว060 29/08/2565 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล : Journal of Engineering and Digital Technology (JEDT)
อว0603.07/ว2551 29/08/2565 มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญนำเสนอผลงานวิจัย และเข้าร่วมการประชุมวิชาการ “ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 7” ในหัวข้อ “นวัตกรรมเพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมไทย”

 

อว 0604.10/ว1902 18/08/2565 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนำเสนอผลงานวิชาการ PULINET ครั้งที่ 13
 - 15/09/2565 บริษัท วงศ์เอกอุตสาหกรรม จำกัด ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างและแนะนำบริษัท
 - 15/09/2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ว 8442/2565 19/09/2565 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้ากฐิน ประจำปี 2565

 

 - 21/09/2565 อินทรฟาร์ม ภูเก็ต โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ชุมชน การท่องเที่ยวเชิงเกษตร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนป่าชายเลนเกาะพร้าว
อว 7213/ว314 10/08/2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 19

   ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  หนังสือเวียน
  หนังสือเวียน ประจำปี 2565 (เดือนธันวาคม) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2565 (เดือนพฤศจิกายน) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2565 (เดือนตุลาคม) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2565 (เดือนสิงหาคม) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2565 (เดือนกรกฎาคม) 
 Knowledge Management (KM)
 คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure, SOP)
 นโยบายและแผนคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
 OKR (Objective & Key result)
 ระเบียบ-ข้อบัง-ประกาศ และใบคำร้องต่างๆ ของหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
 กิจกรรมคณะ/นักศึกษา
 ประชาสัมพันธ์
 จุลสารคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
 สมาคมศิษย์เก่าบางพระ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 ประกาศ
 ข่าวงานวิจัยฯ และงานบริการวิชาการ
 คำสั่ง คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
 คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 หนังสือเวียน
 เอกสารเกี่ยวกับ การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
 Internal Quality Audit agriculture and natural resources
 Download File


  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา สวัสดิการกองทุน งานบริหาร งานวิชาการ งานวิจัย ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.