ค้นหา:
 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2565 (เดือนสิงหาคม)
  หมวด  หนังสือเวียน   วันที่ประกาศ  03-08-2565   ผู้ประกาศ  kanyakorn_th

กรุณา LOg-In เข้าสู่ระบบ http://e-manage.rmutto.ac.th/

 

ผผ 1601/ว130 21/07/2565 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดโครงงาน ภายใต้แนวคิด "อำนวยความเป็นพรรมและความสะดวกให้แก่ประชาชน"

สดด 2565/550 19/07/2565 DNEW MEDIA ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วม โครงการบอกโทษเกินร้อย ชิงทุนเงินล้าน หัวข้อ โทษของกัญชาและยาเสพติด
ชบ 0033/ว2936 18/07/2565 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ขอแจ้งแนวทางการจัดการมูลฝอยติดเชื้อภายใต้กฎหมายที่ออกตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564
กบข.8040/1639/2565 18/07/2565 กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับรับส่งข่าวสารและหนังสือราชการ
ชบ 0029.2/3390 12/07/2565 สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565
อว 0207.4/ว15478 26/07/2565 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเครือข่ายอุทยานธรณีโลกภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค ครั้งที่ 7
  - 20/07/2565 มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ขอเชิญสมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือทางด้ายวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 29 พ.ศ.2565
อว 0653.25/0138 21/07/2565 วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ มทร.รัตนโกสินทร์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15
บค.ธหอ.009/2565 22/07/2565  บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาคัดเลือกบุคลากรมาร่วมงานกับบริษัท
อว 0204.3/ว15144* 21/07/2565 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาประชาพิจารณ์และขอเชิญแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ฉบับ

 * หมดเวลาการแจ้งเวียนแล้ว 

 

อว 660301.9.1.1/ว1835 19/07/2565 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการนานาชาติ The 12th International Conference on Public Health among Greater Mekong Sub-Regional Countries 2022
อว 0653.01/4202 18/08/2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ขอเชิญร่วมทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศลการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2565
อว 0202.5/ว15112 22/07/2565 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอประชาสัมพันธ์โครงการ IINO-vation บ้า-กล้า-คิด

 

อว 0208.3/ว14087 21/07/2565 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการ "รวมใจเป็นหนึ่งเดียว MOI RUN 2022"
อว 7216/385 25/07/2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่การรับสมัครนักศึกษา เพื่อเก็บแบบสอบถาม โครงการวิจัย "การพัฒนาเครื่องมือและแพลตฟอร์มการคาดการณ์อนาคตสำหรับวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจเริ่มต้นและวิสาหกิจขนาดกลางและขยาดย่อม" ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี
วช 0401/ว12746 27/07/2565 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญหน่วยงานพิจารณาเสนอชื่อนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาเอก และ/หรือ นักวิจัยรุ่นเยาว์ เพื่อเข้าร่วมการประชุม HOPE Meeting ครั้งที่ 14 ในสาขาฟิสิกส์ เคมี สรีรวิทยา/แพทยศาสตร์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ เมือสึคุบะ ประเทศญี่ปุ่น
นยท.54/2565 22/07/2565 สำนักงานนายกสมาคมนิยมไทย ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดเรียงความ ในหัวข้อ "เยาวชนไทย หัวใจรักชาติ"

 

อว 0404/ว12548 25/07/2565 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ขอความอนุเคราะห์เสนอชื่อผู้สมควรได้รับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส) ประจำปีงบประมาณ 2566
อว 0401.6/ว1014 22/07/2565 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ขอมอบหนังสือ "จดหมายข่าว วช." ปีที่ 17 ฉบับที่ 137 ประจำเดือน สิงหาคม 2565

 

สว (ศรธ) 0008/(ส)ว3083 3/08/2565 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
อว 0610(3)/2144 27/07/2565 สถาบันวิทยาลัยชุมชน ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เรื่อง การสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธร
อว 6501.0701/2682 18/07/2565 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์
อว 0200.6/ว16080 3/08/2565 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แจ้งการปรับระบบลงทะเบียนออนไลน์ที่ปรับปรุงใหม่

 

อว 0401/ว12747 27/07/2565 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ขอแจ้งกำหนดเปิดรับสมัครนักวิจัยไทยที่ประสงค์จะขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS) ประจำปี 2566

 

สขค 0403/ว2687 5/08/2565 สำนักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า ขอเชิญชวนยื่นข้อเสนอโครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาและวางกรอบดำเนินการในการพัฒนาและวางกรอบดำเนินการในพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการพิจารณาการรวมธุรกิจ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีคัดเลือก
ม.ศ.ธ.(2) 059/2565 7/08/2565 มูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา ขอเชิญร่วมส่งผลงานภาพวาดประกวด
อว 0207.4/ว15665 1/08/2565  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญเข้าร่วมโครงการมหกรรมผ้าไหม ไหมสู้เส้นทางโลก ครั้งที่ 12
มส 51001/ว1404 22/07/2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่โปสเตอร์การประกวดออกแบบสติ๊กเกอร์แสงสุดท้ายแดนสยาม
มอ 0402.2/ว2643 27/07/2565 กรมการพัฒนาชุมชน ประกาศขยายระยะเวลาการรับสมัครผลงานนวัตกรรมงานพัฒนาชุมชนที่มีความโดดเด่น เนื่องในโอกาศครบรอบ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน
อว 0608.01.1/ว190 5/08/2565 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ม.นราธิวาสราชนครินทร์
อว 0202.2/ว16316 4/08/2565 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา ขอความร่วมมือหน่วยงานและสถาบันอุดมศึกษาประชาสัมพันธ์ การตอบแบบสำรวจออนไลน์ของ UNESCO/SHS ในประเด็่นเกี่ยวกับจริยธรรมด้านปัญญาประดิษฐ์
อว 0202.6/ว16078 3/08/2565 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา ส่งสำเนาหนังสือ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพจัดแสดงสินค้าฮาลาลองค์การความร่วมมืออิสลาม

 

อว 68110/ว0026 27/07/2565 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Environmental Management and Energy System
อว 0202.4/ว15694 27/07/2565 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครโครงการ ASEAN-India Research Training Fellowship (AIRTE) 2022
KPI24/ว.1512 1/08/2565 สำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย ขอความอนุเคราะห์แจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความในการประชุม KPI congress 24

 

อว 7458/ว6 15/07/2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน "Thailand Entrepreneurship Education Network (TEEN) Forum"

 

เลขที่หนังสือ 24/8/2565 16/08/2565 บริษัท สยามเดลมองเต้ จำกัด ขอความอนุเคราะห์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

 

ศธ 0309/ว2037 5/07/2565 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ส่งรายงานการวิจัย เรื่อง แนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับ National Digital Learning Platform จำนวน 1 เล่ม
อว 69.26.1/ว3 10/08/2565 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม เรื่อง การประยุกต์ใช้กล้อง FE-SEM และเครื่อง Micro-XRF ในการศึกษาวิจัยและวิเคราะห์ระดับมาโคร ไม่โคร และนาโนเทคโนโลยี
ชบ 0032/ว5740 10/08/2565 จังหวัดชลบุรี กิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ในรูปแบบภาพยนตร์สั้น หัวข้อ "วัฒนธรรมสร้างสรรค์ สรรค์สร้าง สังคมไทย" จังหวัดชลบุรี
อว 0637/ว2710 25/07/2565 มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ประชาสัมพันธ์การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

 

อว 0204.7/ว16737 10/08/2565 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาประชาพิจารณ์และขอเชิญแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 ฉบับ
อว 0623.4/ว1546 9/08/2565 คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร
อว 0612.04/ว258 7/08/2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 หัวข้อ "การจัดการท้องถิ่นให้เข้มแข็งด้วยนวัตกรรมทางสังคมบนพื้นฐานสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์"
พณ 0308/ว2656 16/08/2565 กรมการค้าต่างประเทศ แจ้งมาตรการควบคุมสินค้าและถ่ายโอนเทคโนโลยีและ:ซฟอต์แวร์ (Intangible Technology Transfer: ITT) ที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง รวมถึงสินค้าที่ใช้ได้สองทาง (Dual-use items: DUI) ขององค์การด้านการศึกษาและการวิจัยของไทย
สว(ปปช)0008/(ส)ว724 16/08/2565 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
อว 0208.4/ว16458 5/08/2565 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา ฯ ขอให้สถาบันอุดมศึกษา แจ้งประชาสัมพันธ์ให้เยาวชนร่วมทำแบบสอบถาม เรื่อง สถานการณ์ปัญหาของเด็กและเยาวชนไทย ประจำปี 2564 - 2565 โดยสแกน QR CODE
อว 5800/01/1551 17/08/2565 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์
กษ 0522.6/460 16/08/2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำชลบุรี ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน •บุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป ตำแหน่งพนักงานห้องทดลอง
สทศ 0001/ว241 15/08/2565 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเจ้าหน้าที่ของ สทศ.
อว 0649.01/3140 18/08/2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี การแสดงบัตรประจำตัวคนพิการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
อว 0649.01/3057 15/08/2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดชิงรางวัล King Bhumibol World Soil Day Award ประจำปี 2565
อว 0649.01/3056 15/08/2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอส่งบทความเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 จำนวน 5 เรื่อง
สทศ.0001/ว247 17/08/2565 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) การทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน (Test of English Comunication in the workplace : TEC-W) ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
อว 69.2.9/ว95 7/07/2565 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปีพุทธศักราช 2565
พม 0703/4032 1/08/2565 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2565
อว 6309/96/2565 17/08/2565 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการประจำปี 2565 ในหัวข้อ "ขับเคลื่อนภูมิภาคทั่วไทย ด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม" และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งาน TSRI Annual Symposium 2022
อว 6502.01/ว1646 18/08/2565 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 19 และการประกวดนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี 2565
มจทอ.103/2565 30/07/2565 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทริน์ ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ
ศธ 0651.13/ว21 15/08/2565 วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานวิจัย
อว 7308/ว1060 15/08/2565 มหาวิทยาลัยพะเยา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 12
 - 22/08/2565 บริษัท แบรนด์ คอมมิวนิเคชัน จำกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประกวดคลิปสั้นในโครงการ "ลอง D CHALLENGE ชีวิตดี๊ดี ชีวิตดิจิทัล SEASON2"
อว 0212/ว17068 16/08/2565 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งสำเนาหนังสือศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เรื่อง ขอเชิญร่วมงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 12 ภายใต้แนวคิด "Sustainability with Moral : อยู่รอด อยู่ร่วม สังคมไทยเป็นสุขอย่างยั่งยืน"
791/2565 30/07/2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสมัครสมาชิกเข้าใหม่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด

 

สว (ศรธ) 0008/(ส) ว 773 10/08/2565 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
อว 0200.6/ว16494 8/08/2565  สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา ส่งสำเนาหนังสือกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการจัดหายาต้านไวรัสรักษาโควิด - 19 เพื่อสนับสนุนให้น่วยบริการทุกแห่งใช้ในการรักษาผู้ติดเชื้อโควิด - 19
อว 0213/ว15000 21/07/2565 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (มาตรการห้ามข้าราชการ พนักงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจเดินทางไปต่างประเทศ ยกเว้นมีเหตุจำเป็นสำคัญ และเตือนประชาชนให้งดการเดินทางไปในประเทศซึ่งเป็นพื้นที่ระบาดต่อเนื่อง)
อว 0200.1/17003 16/08/2565 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งสำเนาหนังสือมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล ประเทศไทย เรื่อง ขอความร่วมมือในการจัด "โครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล 2565"
อว 0100/281 1/08/2565 สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งสำเนาประกาศ และ คำสั่ง กระทรวงการอุดมศึกษา ฯ จำนวน 2 ฉบับ
อว 0627.13/ว102 15/08/2565 มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ชบ 0017.5/ว5931 18/08/2565 จังหวัดชลบุรี การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การต่อต้านการทุจริตและปลูกจิตสำนึกจริยธรรมและคุณธรรม

 

อว 0649.01/3184 24/08/2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอเชิญร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน ประจำปี 2565
กษ 0503.4/ว1671 22/08/2565 กรมประมง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ
กษ 1102/4264 17/08/2565 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
วธ1002/ว847 22/08/2565 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมประกวดแข่งขันแฮกกาธอน (Hackathon) พัฒนานวัตกรรมทางสังคม

 

สว (ปปช)0008/(ส)ว859 29/08/2565 คณะกรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
อว 0301/ว12818 23/08/2565 กรมวิทยาศาสตร์บริการ ขอเชิญชวนร่วมบริจาคเงินสนับสนุนผู้ป่วยยากไร้ให้โรงพยาบาลขนาดเล็กในจังหวัดสุรินทร์
ชบ 0029.2/4280 23/08/2565 สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือน สิงหาคม 2565
อว 0649.29/520 23/08/2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2565

   ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  หนังสือเวียน
  หนังสือเวียน ประจำปี 2565 (เดือนธันวาคม) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2565 (เดือนพฤศจิกายน) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2565 (เดือนตุลาคม) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2565 (เดือนกันยายน) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2565 (เดือนกรกฎาคม) 
 Knowledge Management (KM)
 คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure, SOP)
 นโยบายและแผนคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
 OKR (Objective & Key result)
 ระเบียบ-ข้อบัง-ประกาศ และใบคำร้องต่างๆ ของหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
 กิจกรรมคณะ/นักศึกษา
 ประชาสัมพันธ์
 จุลสารคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
 สมาคมศิษย์เก่าบางพระ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 ประกาศ
 ข่าวงานวิจัยฯ และงานบริการวิชาการ
 คำสั่ง คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
 คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 หนังสือเวียน
 เอกสารเกี่ยวกับ การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
 Internal Quality Audit agriculture and natural resources
 Download File


  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา สวัสดิการกองทุน งานบริหาร งานวิชาการ งานวิจัย ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.