ค้นหา:
 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2565 (เดือนกรกฎาคม)
  หมวด  หนังสือเวียน   วันที่ประกาศ  08-07-2565   ผู้ประกาศ  kanyakorn_th

กรุณา LOg-In เข้าสู่ระบบ http://e-manage.rmutto.ac.th/

 

​​

สว(อส)0008/(ต)ว652 27/06/2565 คณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ อัยการสูงสุด ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสมัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุด

 

อว 0621/ว2155 21/06/2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ขอส่งสำเนาประกาศ เรื่อง รับสมัครข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ ครั้งที่ 2/2565
อว 0657.1200/0239 23/06/2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมโครงการเทคนิคการเขียนผลงานวิจัยสู่การขอตำแหน่งทางวิชาการ
อว 0657.1200/0238 22/06/2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอประชาสัมพันธ์โครงการการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนภายนอก
อว 0603/ว07720 10/06/2565 มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติ "นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม" ครั้งที่ 18 รูปแบบ Hybrid Conference
อว 0654.04/ว302 2/06/2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอประชาสัมพันธ์เรียนเชิญคณาจารย์/นักวิจัย/นักศึกษาร่วมส่งบทความวิชาการในการประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยระดับนานาชาติ ครั้งที่ 15 และระดับชาติครั้งที่ 23
อว 0220/ว13045 20/06/2565 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสต์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการนานานชาติปี 2565 The13th TCU International e-learning Conference 2022 "Social Change and Future of MOOCs"
อว 0657.1200/0234 21/06/2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาข้อเสนอการวิจัยเพื่อตอบโจทย์แหล่งทุน : ด้านศิลปกรรมศาสตร์
มศส ว8/2565 31/05/2565 สำนักงานมูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพ ขอความร่วมมือในการเสนอชื่อบุคคล เพื่อขอรับรางวัลการส่งเสริมการศึกษาเพื่อสันติภาพฯ
อว 0407/ว10042 8/06/2565 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565(Thailand Research Expo 2022)"

 

สวก 1000/ว2722 24/06/2565 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อรับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
อว 0657.1000/2874 27/06/2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการจัดการแข่งขันวิ่ง โคราชมอเตอร์เวย์ลำตะคอง ซูเปอร์ฮาลฟ์มาราธอน ชิงถ้วยพระราชทาน

 

มกท(ว)/บร.0081/2565 28/06/2565 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินพระราชทาน
รภ 0004/ว834 20/06/2565 สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก ประจำปี พ.ศ.2566 ในหัวข้อเรื่อง "คบคนให้ดูหน้า"
ปช 0010/ว0039 22/06/2565 สำนักงาน ป.ป.ช. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงาน สถานศึกษาในสังกัดเข้าใช้งานะรบบแพลตฟอร์มต้านทุจริตศึกษา พร้อมให้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงระบบให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

อว68107/ว65-0684 27/06/2565 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนวัตกรรมการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ
มว0836/2565 24/06/2565 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมการออกแบบหลักสูตร WIL/CWIE ภายใต้แนวคิดใหม่
อว 0202.6/ว13669 28/06/2565 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสัมมนาโครงการ Capacity Building in Higher Education (CBHE) ของสหภาพยุโรประหว่างวันที่ 1 - 8 กรกฎาคม 2565 ผ่านช่องทางออนไลน์
อว อ7206/วส.ว.129 10/06/2565 สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารพัฒนบริหารศาสตร์ และ NIDA Case Research Journal
อว 0407/ว11283 30/06/2565 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมการยกระดับคุณภาพข้อเสนอทุน KM ในรูปแบบ Onsite และ Online
ม.ญ.0563/2565 22/06/2565 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่วารสารหาดใหญ่วิชาการ
อว 6503.01/ว0901 29/06/2565 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ the 5th Annual conference on the digital era
พณ 0707/ว2475 29/06/2565 กรมทรัพย์สินทางปัญญา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการคัดเลือกคลิปวิดีโอและดิจิทัลโปสเตอร์ เพื่อส่งเข้าประกวดในระดับภูมิภาคอาเซียน

 

อว 0657.1200/0244 29/06/2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอแจ้งการเผยแพร่วารสาร มทร.อีสาน ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1

 

สว(กตป)0008/(ต)ว695 7/07/2565 คณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค (เพิ่มเติม) จำนวน 1 คน
อว 0208.4/ว14182 5/07/2565 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรมกิจการเด็กและเยาวชน ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้กลุ่มเด็กและเยาวชนที่ประสงค์จะลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิคัดเลือกผู้แทนเด็กและเยาวชนเป็นสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย
คค 0701.7/ว6324 4/07/2565 กรมทางหลวงชนบท ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดตราสัญลักษณ์ "ครบรอบ 20 ปี กรมทางหลวงชนบท"
มท 0402.2/ว2435 6/07/2565 กรมการพัฒนาชุมชน ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครผลงานนวัตกรรมงานพัฒนาชุมชนที่มีความโดดเด่น เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน

 

สว(คตง)0008/(ต)ว708 11/07/2565 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบ ประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
อว 0643.04/ว46 29/06/2565 มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมประกวดมารยาทไทยระดับชาติ (ระดับอุดมศึกษา) ครั้งที่ 2 ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

อว 6309.FB1.2/1027/2565 11/07/2565 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ขอเรียนเชิญร่วมงานประชุมชี้แจงเป้าหมายการสนับสนุนงานมูลฐานและแนวทางการจัดทำคำของบประมาณของหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 - 1/07/2565 บริษัท สยามเบย์ เกาะช้าง จำกัด ขอความอนุเคราะห์ขอรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
รภ(บห)001/ว926 7/07/2565  สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ขอเชิญร่วมกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565
พม 0504(สทพ.)/ว213 7/07/2565 คณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ
กทบพ. 8/2565 7/07/2565 กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบางตำบลบางพระ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการเดิน-วิ่งเพื่อเทิดพระเกียรติ 70 พรรษา มหาวิชราลงกรณ ประจำปีงบประมาณ 2565

 

อว 0645.9/71 28/06/2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี
นร 0719.2/ว145 30/06/3108 สำนักงบประมาณ บัญชีนวัตกรรมไทย
นร 0719.2/ว147 30/06/3108 สำนักงบประมาณ ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนมิถุนายน 2565
สวก 0700/ว2914 4/07/3108 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ขอมอบผลงานวิจัยเชิงนโยบายและสาธารณะ กลุ่มเรื่องข้าวและพืชไร่
สวก 0700/ว2766 28/06/3108 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ขอมอบผลงานวิจัยเชิงนโยบายและสาธารณะ กลุ่มเรื่องสัตว์เศรษฐกิจ

 

สว(คตง)0008/(ต)ว708 11/07/2565 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ชบ 0032/ว302 22/07/2565 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี การจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถิ่น วิถีไทย ภาคกลางและภาคตะวันออก เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "เสน่ห์แห่งสายน้ำ วัฒนธรรมภาคกลาง สืบสานศิลป์วิถีถิ่นบูรพา"

 

อว 0652.22/2306 20/07/2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญส่งนักเรียน นิสิต นักศึกษา เข้าร่วมประกวดสุนทรพจน์
อว 68112/ว606 12/07/2565 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชบ 0015/ว1316 12/07/2565 สำนักงานพลังงานจังหวัดชลบุรี ขอความอนุเคราะห์ยืนข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

 



  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  หนังสือเวียน
  หนังสือเวียน ประจำปี 2565 (เดือนธันวาคม) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2565 (เดือนพฤศจิกายน) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2565 (เดือนตุลาคม) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2565 (เดือนกันยายน) 
  หนังสือเวียน ประจำปี 2565 (เดือนสิงหาคม) 
 Knowledge Management (KM)
 คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure, SOP)
 นโยบายและแผนคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
 OKR (Objective & Key result)
 ระเบียบ-ข้อบัง-ประกาศ และใบคำร้องต่างๆ ของหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
 กิจกรรมคณะ/นักศึกษา
 ประชาสัมพันธ์
 จุลสารคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
 สมาคมศิษย์เก่าบางพระ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 ประกาศ
 ข่าวงานวิจัยฯ และงานบริการวิชาการ
 คำสั่ง คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
 คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 หนังสือเวียน
 เอกสารเกี่ยวกับ การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
 Internal Quality Audit agriculture and natural resources
 Download File


  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา สวัสดิการกองทุน งานบริหาร งานวิชาการ งานวิจัย ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.