ค้นหา:
 
  แบบการขออนุมัติโครงการบริการสังคม ตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย การบริหารเงินรายได้ในโครงการบริการวิชาการฯ 2563
  หมวด  Download File   วันที่ประกาศ  27-04-2565   ผู้ประกาศ  kanyakorn_th  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  Download File
  แบบหนังสือลาออกจากราชการ (ZIP) 
  แบบฟอร์มประกอบการพิจารณาการของบประมาณเพิ่มเติมระหว่างปี (กรณีปรับปรุง/ซ่อมแซม)  
  แบบใบขอยกเลิกวันลา (PDF) 
  แบบใบขอยกเลิกวันลา 
   แบบฟอร์ม_ใบสำคัญรับเงินวิทยากร (PDF) 
 Knowledge Management (KM)
 คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure, SOP)
 นโยบายและแผนคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
 OKR (Objective & Key result)
 ระเบียบ-ข้อบัง-ประกาศ และใบคำร้องต่างๆ ของหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
 กิจกรรมคณะ/นักศึกษา
 ประชาสัมพันธ์
 จุลสารคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
 สมาคมศิษย์เก่าบางพระ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 ประกาศ
 ข่าวงานวิจัยฯ และงานบริการวิชาการ
 คำสั่ง คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
 คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 หนังสือเวียน
 เอกสารเกี่ยวกับ การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
 Internal Quality Audit agriculture and natural resources
 Download File


  หน้าหลัก แนะนำคณะ บุคลากร สาขาวิชา สวัสดิการกองทุน งานบริหาร งานวิชาการ งานวิจัย ดาวน์โหลด ติดต่อเรา    

  Copyright © 2016 . All Rights Reserved.