ฐานข้อมูล sci RMUTTO e-Research


ฐานข้อมูลงานวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text)
และบทคัดย่อ (Abstract) จากงานวิจัยของอาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 

การศึกษาฤทธิ์ต้านการอักเสบจากสารสกัดเมล็ดลำไยเถา

 
ชื่อเรื่อง TH
 
ชื่อเรื่องEN
 
หัวเรื่อง
 
 
 
Thai
 
 
 
31/08/2560