ฐานข้อมูล sci RMUTTO e-Research


ฐานข้อมูลงานวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text)
และบทคัดย่อ (Abstract) จากงานวิจัยของอาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 

Structure of the female reproductive system of the lac insect, Kerria chinensis (Sternorrhyncha, Coccoidea: Kerridae)

 
ชื่อเรื่อง TH
 
ชื่อเรื่องEN
 
หัวเรื่อง
 
 
Mrs. วิจิตร์ วิโสรัมย์   ,
 
English
 
 
 
01/07/2558