ฐานข้อมูล sci RMUTTO e-Research


ฐานข้อมูลงานวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text)
และบทคัดย่อ (Abstract) จากงานวิจัยของอาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 

การอบแห้งปลาหมึกด้วยเทคนิคสุญญากาศร่วมกับอินฟราเรด

 
ชื่อเรื่อง TH
 
ชื่อเรื่องEN
 
หัวเรื่อง
 
 
นาง กมลวรรณ จิตจักร   ,
นาย กิตติศักดิ์ วิธินันทกิตต์   ,
 
Thai
 
 
 
17/06/2558