ฐานข้อมูล sci RMUTTO e-Research


ฐานข้อมูลงานวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text)
และบทคัดย่อ (Abstract) จากงานวิจัยของอาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 

นางสาว วิจิตร์ วิโสรัมย์

TH
 
EN
 
 
 
(038) 385-201_
 
(038) 358-224_
 
(038) 358-225_
 
sci.rmutto@gmail.com  

งานวิจัยที่เขียน

รหัสงานวิจัย ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง วันที่ Full Text/Abstract

งานวิจัยที่ร่วมเขียน

รหัสงานวิจัย ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง วันที่ Full Text/Abstract
136 Structure of the female reproductive system of the lac insect, Kerria chinensis (Sternorrhyncha, Coccoidea: Kerridae)
Lertluk-Ngemsiri 01/07/2558