ฐานข้อมูล sci RMUTTO e-Research


ฐานข้อมูลงานวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text)
และบทคัดย่อ (Abstract) จากงานวิจัยของอาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 

นางสาว สายใจ จริยาเอกภาส

TH
 
EN
 
 
 
(038) 358-201_
 
(038) 358-224_
 
 
sci.rmutto@gmail.com  

งานวิจัยที่ร่วมเขียน