ฐานข้อมูล sci RMUTTO e-Research


ฐานข้อมูลงานวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text)
และบทคัดย่อ (Abstract) จากงานวิจัยของอาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 

นางสาว นิภาพร ก้านทอง

TH
 
EN
 
 
 
(038) 358-201_
 
 
 
 

งานวิจัยที่เขียน

งานวิจัยที่ร่วมเขียน

รหัสงานวิจัย ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง วันที่ Full Text/Abstract
124 ความหลากหลายของแบคทีเรียในลูกแป้งเหล้า
นิภาพร-ก้านทอง 15/07/2558