ฐานข้อมูล sci RMUTTO e-Research


ฐานข้อมูลงานวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text)
และบทคัดย่อ (Abstract) จากงานวิจัยของอาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

แบบสอบถามความพึงพอใจ


รหัสงานวิจัย ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ชื่อผู้แต่งร่วม วันที่ Full Text/Abstract
26 การใช้ปลามูลค่าต่ำในผลิตภัณฑ์แจงลอนและคุณภาพในการเก็บรักษา
Utilization of Low-value Fish in Jang Lorn Product (Grilled Fish Cake) and Its Keeping Quality
สายใจ-จริยาเอกภาส สายใจ-จริยาเอกภาส
30/09/2559
124 ความหลากหลายของแบคทีเรียในลูกแป้งเหล้า
Bacterial Diversity of Traditional Fermentation Starters for Rice Wine
นิภาพร-ก้านทอง นิภาพร-ก้านทอง
15/07/2558
134 การออกแบบระบบควบคุมหุ่นยนต์ขนย้ายชิ้นงานเข้าเครื่องปั๊มขึ้นรูปแบบอัตโนมัติ
The Design of Controlling System for Automated Work piece Handling Robot for Stamping Machine
ทัศพันธุ์-สุวรรณทัต สู้ศึก-ศิลป์จารุ
อภิวัฒน์-จันโท
คมกฤช-กิตติพร
นเรศ-นาใต้
ทวีมิตร-กมลมงคลสุข
17/06/2558
126 การศึกษา RFID สำหรับการประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิต
The Study RFID for Application on Production Process
นพรุจ-เขียวนาค พัฒนพงษ์-ทาเทียว
29/01/2558
127 การอบแห้งอาหารกุ้งด้วยเทคนิคฟลูอิไดเซชัน
Shrimp Feed Drying Using Fluidization
อัษฎายุทธ-มิตรศิริ วทัญญู- รอดประพัฒน์
17/06/2558
128 การอบแห้งปลาหมึกด้วยเทคนิคสุญญากาศร่วมกับอินฟราเรด
Squid Drying Using Infrared-Vacuum Technique
บรรจง-ศักดิ์วนิชล กมลวรรณ- จิตจักร
กิตติศักดิ์-วิธินันทกิตต์
17/06/2558
129 คุณสมบัติทางกายภาพและเชิงกลของเปลือกหอยนางรม
Physical and Mechanical Properties of Oyster Shell
รวิภัทร-ลาภเจริญสุข บุญฤทธิ์- ปินตาสี
03/06/2558
130 การปลูกพืชเชิงอนุรักษ์แบบบูรณาการเพื่อระบบเกษตรยั่งยืนบนพื้นที่สูง
การปลูกพืชเชิงอนุรักษ์แบบบูรณาการเพื่อระบบเกษตรยั่งยืนบนพื้นที่สูง
มัตติกา-พนมธรนิจกุล ระวิน-สืบค้า
01/01/2558
131 การหาพื้นที่หน้าตัดประสิทธิพลของชิ้นวัสดุทางการเกษตรที่มีรูปร่างไม่แน่นอน
Determination of Effective Cross-sectional Area of Irregular Individual Materials of Agricultural Produces
สุเนตร-สืบค้า ระวิน-สืบค้า
โชติพงศ์-กาญจนประโชติ
02/06/2558
132 Sensory Quality Evaluation of Rice using Visible and Shortwave Near-infrared Spectroscopy
Sensory Quality Evaluation of Rice using Visible and Shortwave Near-infrared Spectroscopy
รวิภัทร-ลาภเจริญสุข Panmanas-Sirisomboon
15/04/2558
133 Caffeine increases sugar-sweetened beverage consumption in a free-living population: a randomized controlled trial
Caffeine increases sugar-sweetened beverage consumption in a free-living population: a randomized controlled trial
Russell-Keast ตวงสิริ-สยมภาค
01/01/2558
135 Enhancement of uranium extraction from seawater using chromic-acid-treated amidoxime adsorbent prepared by simultaneous irradiation grafting technique
Enhancement of uranium extraction from seawater using chromic-acid-treated amidoxime adsorbent prepared by simultaneous irradiation grafting technique
วรีภรณ์-รัตนิสสัย Doonyapong-Wongsawaeng
03/01/2558
136 Structure of the female reproductive system of the lac insect, Kerria chinensis (Sternorrhyncha, Coccoidea: Kerridae)
Structure of the female reproductive system of the lac insect, Kerria chinensis (Sternorrhyncha, Coccoidea: Kerridae)
Lertluk-Ngemsiri วิจิตร์-วิโสรัมย์
01/07/2558
146 การศึกษาฤทธิ์ต้านการอักเสบจากสารสกัดเมล็ดลำไยเถา
A study of the anti-inflammatory effect of longan (Dimocarpus longan var. obtusus Leenh.) seed extract
วิริยา-นิตย์ธีรานนท์ 31/08/2560
147 การเตรียมเยื่อกระดาษจากกากสับปะรดเพื่อการผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม
-
สุพัตรา -พูลพืชชนม์ มาโนช-รัตนคุณ
26/12/2559

ติดต่อ admin