ฐานข้อมูล AGRI RMUTTO e-Research


ฐานข้อมูลงานวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ (AGRI RMUTTO e-Research) สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text)
และบทคัดย่อ (Abstract) จากงานวิจัยของอาจารย์และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 

Exceptional hexose-fermenting ability of the xylitol-producing yeast Candida guilliermondii FTI 20037

 
ชื่อเรื่อง TH
 
ชื่อเรื่องEN
 
หัวเรื่อง
 
 
Ms. นัจภัค สุขสวัสดิ์   ,
Mr. Sidhu Sukhdeep   ,
Mr. Horemans Spencer   ,
Mr. Harner Nicole   ,
Mr. Bajwa Paramjit   ,
Mr. Yuan Zhirun   ,
Mr. Lee Hung   ,
 
English
 
 
 
18/11/2559