ฐานข้อมูล AGRI RMUTTO e-Research


ฐานข้อมูลงานวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ (AGRI RMUTTO e-Research) สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text)
และบทคัดย่อ (Abstract) จากงานวิจัยของอาจารย์และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 

การเปรียบเทียบผลผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วฟักยาวในแปลงเกษตรอินทรีย์

 
ชื่อเรื่อง TH
 
ชื่อเรื่องEN
 
หัวเรื่อง
 
 
นาย ปราโมทย์ พรสุริยา   ,
นางสาว วชิราภรณ์ เรือนแป้น   ,
นาย เชิดศักดิ์ คงขวัญ   ,
 
Thai
 
 
 
21/06/2559