ฐานข้อมูล AGRI RMUTTO e-Research


ฐานข้อมูลงานวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ (AGRI RMUTTO e-Research) สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text)
และบทคัดย่อ (Abstract) จากงานวิจัยของอาจารย์และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 

Feed intake, digestibility and blood parameters as influenced by Aspergillus niger or Saccharomyces cerevisiae fermented Napier grass (Pennisetum purpureum) mixed with fresh cassava root in beef cattl

 
ชื่อเรื่อง TH
 
ชื่อเรื่องEN
 
หัวเรื่อง
 
 
Mr. Chalong Wachirapakorn   ,
 
English
 
 
 
17/12/2557