ฐานข้อมูล AGRI RMUTTO e-Research


ฐานข้อมูลงานวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ (AGRI RMUTTO e-Research) สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text)
และบทคัดย่อ (Abstract) จากงานวิจัยของอาจารย์และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 

ศึกษาเปอร์เซ็นต์ความงอกของพริก

 
ชื่อเรื่อง TH
 
ชื่อเรื่องEN
 
หัวเรื่อง
 
 
นาย ภานุมาศ พฤฒิคณี   ,
นาย สมพร ดำยศ   ,
นางสาว สุภาภรณ์ เอี่ยมเข่ง   ,
 
Thai
 
 
 
01/06/2557