ฐานข้อมูล AGRI RMUTTO e-Research


ฐานข้อมูลงานวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ (AGRI RMUTTO e-Research) สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text)
และบทคัดย่อ (Abstract) จากงานวิจัยของอาจารย์และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 

Bioaccumulation and biosorption of Cd2 and Zn2 by bacteria isolated from a zinc mine in Thailand

 
ชื่อเรื่อง TH
 
ชื่อเรื่องEN
 
หัวเรื่อง
 
 
นางสาว นัจภัค สุขสวัสดิ์   ,
นางสาว Anchana Sumarnrote   ,
นางสาว Thiranun Awutpet   ,
นางสาว Maleeya Kruatrachue   ,
นาย Prayad Pokethitiyook   ,
นาย Choowong Auesukaree   ,
 
Thai
 
 
 
13/08/2558