ฐานข้อมูล AGRI RMUTTO e-Research


ฐานข้อมูลงานวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ (AGRI RMUTTO e-Research) สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text)
และบทคัดย่อ (Abstract) จากงานวิจัยของอาจารย์และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 

ผลของ TDZ BA และ GA3 ที่มีต่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมันสําปะหลัง พันธุ์ระยอง 5 ระยอง 72 และระยอง 7

 
ชื่อเรื่อง TH
 
ชื่อเรื่องEN
 
หัวเรื่อง
 
 
นาย สรรลาภ สงวนดีกุล   ,
นาย สันติ สายสุวรรณ์    ,
นาย พิชญนาถ อัญชลิสังกาศ   ,
 
Thai
 
 
 
01/07/2558