ฐานข้อมูล AGRI RMUTTO e-Research


ฐานข้อมูลงานวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ (AGRI RMUTTO e-Research) สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text)
และบทคัดย่อ (Abstract) จากงานวิจัยของอาจารย์และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 

ผลของสารละลายพัลซิ่งและความยาวก้านดอกต่อายุการปักแจกันดอกบัวหลวงพันธุ์สัตตบุตย์

 
ชื่อเรื่อง TH
 
ชื่อเรื่องEN
 
หัวเรื่อง
 
 
นางสาว แสงระวี พ่วงสมบัติ   ,
นางสาว วนิตา ตุ้มมล   ,
นาย ณัฐพล จันทร์บาง   ,
 
Thai
 
 
 
18/11/2558