ฐานข้อมูล AGRI RMUTTO e-Research


ฐานข้อมูลงานวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ (AGRI RMUTTO e-Research) สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text)
และบทคัดย่อ (Abstract) จากงานวิจัยของอาจารย์และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 

การวิเคราะห์เสถียรภาพของสายพันธุ์และลูกผสมของแตงไทย

 
ชื่อเรื่อง TH
 
ชื่อเรื่องEN
 
หัวเรื่อง
 
 
นาย พรทิพย์ พรสุริยา   ,
นาง ศิริมา ธีรสกุลชล   ,
นาย อนุชา จุลกะเสวี   ,
 
Thai
 
 
 
18/11/2558