ฐานข้อมูล AGRI RMUTTO e-Research


ฐานข้อมูลงานวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ (AGRI RMUTTO e-Research) สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text)
และบทคัดย่อ (Abstract) จากงานวิจัยของอาจารย์และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 

อิทธิพลของการทำ priming ต่อการงอกของเมล็ดและการเจริญของต้นกล้าแตงไทย (Cucumis melo var. conomon)

 
ชื่อเรื่อง TH
 
ชื่อเรื่องEN
 
หัวเรื่อง
 
 
นาย ปราโมทย์ พรสุริยา   ,
นาย ไพโรจน์ นาคบำรุง   ,
นาย ชัยยุทธ มงคลเกาะ   ,
 
Thai
 
 
 
23/05/2557