ฐานข้อมูล AGRI RMUTTO e-Research


ฐานข้อมูลงานวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ (AGRI RMUTTO e-Research) สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text)
และบทคัดย่อ (Abstract) จากงานวิจัยของอาจารย์และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 

ผลการเสริมทองแดง และไอโอดีนในอาหารที่ประกอบด้วยกากมัสตาร์ดต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโต ฮอร์โมนไธรอยด์ และคุณภาพซากของไก่กระทง

 
ชื่อเรื่อง TH
 
ชื่อเรื่องEN
 
หัวเรื่อง
 
 
นาย ศักดา กลิ่นสุคนธ์   ,
 
Thai
 
 
 
01/08/2556