ฐานข้อมูล AGRI RMUTTO e-Research


ฐานข้อมูลงานวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ (AGRI RMUTTO e-Research) สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text)
และบทคัดย่อ (Abstract) จากงานวิจัยของอาจารย์และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 

Influence of Aspergillus niger or Saccharomyces cerevisiae-Fermented Napier Grass (Pennisetum purpureum) Mixed with Fresh Cassava Root on Blood Parameters and Nutrient Digestibility in Growing Beef Ca

 
ชื่อเรื่อง TH
 
ชื่อเรื่องEN
 
หัวเรื่อง
 
 
Mr. Chalong Wachirapakorn   ,
Mr. Komas Bannasan   ,
Mr. Pariwat Pornsopin   ,
Mr. Pichetpong Sotawong   ,
Mr. Pongsatorn Gunun   ,
 
English
 
 
 
15/09/2560