ฐานข้อมูล AGRI RMUTTO e-Research


ฐานข้อมูลงานวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ (AGRI RMUTTO e-Research) สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text)
และบทคัดย่อ (Abstract) จากงานวิจัยของอาจารย์และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 

Histological and Biochemical Traits of Chilling-injured Pulp Tissues as Affected by Cold Storage of Mango Fruit

 
ชื่อเรื่อง TH
 
ชื่อเรื่องEN
 
หัวเรื่อง
 
 
Ms. ธนิตชยา พุทธมี   ,
Mr. Takashi Nishizawa   ,
Mr. Yoshie Motomura   ,
Mr. Toshiyuki Aikawa   ,
 
English
 
 
 
01/10/2560